Pronunciation – the diphthong /ɔɪ/ – OY

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

In English, both in Received Pronunciation and in General American, the IPA phonetic symbol /ɔɪ/ corresponds to the vowel sound in words like “toy” and “coin”. The spelling of this sound is very straightforward: normally “oy” at the end of the syllable and “oi” in other positions. In the words in this page the only exceptions are proper nouns (Joyce, Floyd, Lloyd and Freudian).

In strict IPA diphthongs need an inverted breve under their less prominent vowel: /ɔɪ̯/. However the notation we are using does not have the symbol /ɔ/ by itself (it has /ɔː/), and therefore we know that the sequence /ɔɪ/ has an implied inverted breve below /ɪ/.

Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next
WordPronunciation (IPA)
point/pɔɪnt/
voice/vɔɪs/
royal/ˈɹɔɪəl/
boy/bɔɪ/
choice/tʃɔɪs/
employment/ɪmˈplɔɪmənt/
/ɛmˈplɔɪmənt/
oil/ɔɪl/
/ɔɪɫ/
avoid/əˈvɔɪd/
join/ˈdʒɔɪn/
enjoy/ɪnˈd͡ʒɔɪ/
joint/dʒɔɪnt/
unemployment/ʌn.ɪmˈplɔɪ.mənt/
noise/nɔɪz/
appointment/əˈpɔɪnt.mɛnt/
soil/sɔɪl/
employee/ɛmplɔɪˈiː/
/ˌɛmˈplɔɪiː/
/(ˌ)ɪm./
joy/dʒɔɪ/
destroy/dɪˈstɹɔɪ/
toilet/ˈtɔɪ.lət/
disappointment/dɪsəˈpɔɪntmənt/
loyal/ˈlɔɪəl/
coin/kɔɪn/
boyfriend/ˈbɔɪ.ˌfɹɛnd/
appoint/əˈpɔɪnt/
enjoyment/ɛnˈdʒɔɪmənt/
noisy/ˈnɔɪzi/
enjoyable/ɛnˈdʒɔɪ.jə.bəl/
toy/tɔɪ/
viewpoint/ˈvjuː.pɔɪnt/
poison/ˈpɔɪz(ə)n/
moisture/ˈmɔɪstʃɚ/
boiler/ˈbɔɪlə(ɹ)/
voyage/ˈvɔɪ.ɪdʒ/
convoy/ˈkɒn.vɔɪ/
deployment/dɪˈplɔɪmənt/
moist/mɔɪst/
pointless/ˈpɔɪntləs/
spoil/spɔɪl/
royalty/ˈɹɔɪəlti/
turmoil/ˈtɜːmɔɪl/
foil/fɔɪl/
invoice/ˈɪnˌvɔɪs/
annoyance/əˈnɔɪəns/
oi/ɔɪ/
poisonous/ˈpɔɪzənəs/
void/vɔɪd/
devoid/dɪˈvɔɪd/
coil/kɔɪl/
foyer/ˈfɔɪ.eɪ/
buoyant/ˈbɔɪ.ənt/
groin/ɡɹɔɪn/
boil/bɔɪl/
pointer/ˈpɔɪntə/
cowboy/ˈkaʊˌbɔɪ/
envoy/ˈɑnvɔɪ/
alloy/ˈæ.lɔɪ/
/əˈlɔɪ/
embroidery/ɪmˈbɹɔɪdəɹi/
paranoid/ˈpɛɹ.ə.ˌnɔɪd/
/ˈpæɹ.ə.ˌnɔɪd/
coinage/ˈkɔɪnɪdʒ/
koi/kɔɪ/
poignant/ˈpɔɪn.jənt/
oily/ˈɔɪli/
flamboyant/flamˈbɔɪənt/
annoy/əˈnɔɪ/
deploy/dɪˈplɔɪ/
oyster/ˈɔɪ.stə(ɹ)/
joyful/ˈdʒɔɪfəl/
paranoia/ˌpæ.ɹəˈnɔɪ.ə/
disappoint/dɪsəˈpɔɪnt/
rejoice/ɹɪˈd͡ʒɔɪs/
boycott/ˈbɔɪkɑt/
joyous/d͡ʒɔɪəs/
buoyancy/ˈbɔɪ.ən.si/
coy/kɔɪ/
poise/pɔɪz/
playboy/ˈpleɪˌbɔɪ/
boyhood/ˈbɔɪˌhʊd/
boisterous/ˈbɔɪstəɹəs/
avoidable/əˈvɔɪdəbl̩/
overjoyed/ˌoʊvɚˈdʒɔɪd/
corduroy/ˈkɔːdəɹɔɪ/
soya/ˈsɔɪ.ə/
joiner/ˈdʒɔɪnɚ/
sequoia/səˈkwɔɪ.ə/
oy/ɔɪ/
ointment/ˈɔɪnt.mɪnt/
/ˈɔ̃ɪ̃(n)ʔ.mɪ̃(n)ʔ/
celluloid/ˈsɛljəˌlɔɪd/
exploitative/ɪkˈsplɔɪtətɪv/
/ɪksplɔɪˈteɪtɪv/
sinusoidal/saɪnəˈsɔɪdəl/
gunpoint/ˈɡʌnpɔɪnt/
cloister/ˈklɔɪstə/
viceroy/ˈvaɪsˌɹɔɪ/
disloyal/dɪsˈlɔɪ(j)əɫ/
turquoise/ˈtɜː(ɹ).k(w)ɔɪz/
/ˈtɜː(ɹ).k(w)ɔɪs/
decoy/ˈdiːkɔɪ/
buoy/bɔɪ/
lymphoid/ˈlɪmfɔɪd/
disloyalty/dɪsˈlɔɪ.(j)əɫ.ti/
hoist/hɔɪst/
android/ˈænˌdɹɔɪd/
coyly/ˈkɔɪli/
sigmoid/ˈsɪɡ.mɔɪd/
doyen/ˈdɔɪ.ən/
/dɔɪˈɛn/
typhoid/ˈtaɪfɔɪd/
sepoy/ˈsiːpɔɪ/
boyo/bɔɪ.əʊ/
employ/ɪmˈplɔɪ/
/ɛmˈplɔɪ/
thyroid/ˈθaɪɹɔɪd/
tomboy/ˈtɒmbɔɪ/
troika/ˈtɹɔɪ.kə/
gargoyle/ˈɡɑː.ɡɔɪl/
annoyingly/ʌˈnɔɪjɪŋli/
loin/lɔɪn/
schizoid/ˈskɪtsɔɪd/
/ˈskɪdzɔɪd/
adroit/əˈdɹɔɪt/
moiety/ˈmɔɪ.ə.ti/
spoiler/ˈspɔɪ.lə/
stoichiometry/ˌstɔɪkiˈɒm.ə.tɹi/
trefoil/ˈtɹɛ.fɔɪl/
/ˈtɹiː.fɔɪl/
voice-over/ˈvɔɪsoʊvɚ/
humanoid/ˈhjuːmənɔɪd/
steroid/ˈstɛɹɔɪd/
/ˈstɪəɹɔɪd/
oilskin/ˈɔɪl.skɪn/
clairvoyance/klɛɹˈvɔɪəns/
reconnoitre/ˌɹɛkəˈnɔɪtə/
/ˌɹʷɛkəˈnɔɪ̯tʰə/
exploit/ˈɛksplɔɪt/
employability/ɪmˌplɔɪəˈbɪləti/
oystercatcher/ˈɔɪstə.ˌkætʃə/
voile/vɔɪl/
clairvoyant/ˌklɛəˈvɔɪ.ənt/
hypothyroidism/ˌhaɪpəˈθaɪɹɔɪˌdɪzəm/
alkaloid/ˈæl.kə.lɔɪd/
coir/ˈkɔɪə/
foin/fɔɪn/
spoilsport/ˈspɔɪl.spɔːt/
aerofoil/ˈɛəɹ.əˌfɔɪl/
ploidy/ˈplɔɪdi/
boing/bɔɪŋ/
killjoy/ˈkɪlˌdʒɔɪ/
adjoin/əˈdʒɔɪn/
noisome/ˈnɔɪ.səm/
homeboy/ˈhoʊm.bɔɪ/
loy/lɔɪ/
anoint/əˈnɔɪnt/
enjoin/ɛnˈdʒɔɪn/
/ɪnˈdʒɔɪn/
/ənˈdʒɔɪn/
joyride/ˈdʒɔɪˌɹaɪd/
disjoint/dɪsˈdʒɔɪnt/
myeloid/ˈmaɪəˌlɔɪd/
unvoiced/ˌʌnˈvɔɪst/
viceroyalty/vaɪsˈɹɔɪəlti/
droid/ˈdɹɔɪd/
embroil/ɪmˈbɹɔɪl/
opioid/ˈəʊpiɔɪd/
schadenfreude/ˈʃɑːdənfɹɔɪdə/
broiler/ˈbɹɔɪlə/
exploitive/ɪkˈsplɔɪtɪv/
moel/mɔɪl/
cycloid/ˈsaɪklɔɪd/
loir/lɔɪə(ɹ)/
mucoid/ˈmjuːkɔɪd/
poinsettia/ˌpɔɪnˈsɛ.tɪə/
bellboy/ˈbɛlˌbɔɪ/
deltoid/ˈdɛɫtɔɪd/
quoit/kɔɪt/
schoolboyish/ˈskuːlbɔɪɪʃ/
toiletry/ˈtɔɪlɪtɹi/
goy/ɡɔɪ/
sinusoid/ˈsaɪnəsɔɪd/
boilermaker/ˈbɔɪləˌmeɪkə/
coin-op/ˈkɔɪnˌɒp/
despoil/dɪˈspɔɪl/
hoyden/ˈhɔɪdən/
maladroit/ˌmæl.ə.ˈdɹɔɪt/
uncoil/ʌnˈkɔɪəl/
crinoid/ˈkɹʌɪnɔɪd/
/ˈkɹɪnɔɪd/
groyne/ɡɹɔɪn/
arroyo/əˈɹɔɪ.əʊ/
colloid/ˈkɒlɔɪd/
geoid/ˈdʒiːɔɪd/
poi/pɔɪ/
troilism/ˈtɹɔɪɨ̞lɪz(ə)m/
boyar/ˈbɔɪɑː/
/ˈbəʊjɑː/
/bəʊˈjɑː/
equipoise/ˈɛkwɪpɔɪz/
hoity-toity/ˌhɔɪ.tiˈtɔɪ.ti/
hyoid/ˈhaɪɔɪd/
polyploidy/ˈpɒlɪplɔɪdi/
quoin/kɔɪn/
royalism/ˈɹɔɪəlɪzm/
borzoi/ˈbɔːzɔɪ/
cinquefoil/ˈsɪŋk.fɔɪl/
conjoin/kənˈdʒɔɪn/
goitre/ˈɡɔɪ.tə/
koinonia/kɔɪˈnəʊnɪə/
oiler/ˈɔɪlɚ/
pennyroyal/pɛnɪˈɹɔɪəl/
toilsome/ˈtɔɪlsəm/
travois/tɹəˈvɔɪ/
erythroid/ɪˈɹɪθɹɔɪd/
goit/ɡɔɪt/
loverboy/ˈlʌvɚˌbɔɪ/
maladroitness/maləˈdɹɔɪtnəs/
poignance/ˈpɔɪnjəns/
roil/ɹɔɪl/
sainfoin/ˈseɪnfɔɪn/
adjoint/ˈædʒ.ɔɪnt/
aroint/əˈɹɔɪnt/
avoirdupois/ˌævədəˈpɔɪz/
/ˌævɑːdjuːˈpwɑː/
carboy/ˈkɑː.bɔɪ/
charpoy/ˈtʃɑːpɔɪ/
coign/kɔɪn/
cricoid/ˈkɹʌɪkɔɪd/
ctenoid/ˈtiː.nɔɪd/
disjoin/dɪsˈdʒɔɪn/
doit/dɔɪt/
factoid/ˈfæktɔɪd/
goyal/ˈɡɔɪəl/
myelopoiesis/ˌmaɪələpɔɪˈiːsɪs/
noyous/nɔɪəs/
phugoid/ˈfjuːɡɔɪd/
roid/ɹɔɪd/
roister/ˈɹɔɪstə(ɹ)/
trapezoid/ˈtɹæpəzɔɪd/
voivode/ˈvɔɪvəʊd/
abjoint/ˈæbˌd͡ʒɔɪnt/
/æbˈd͡ʒɔɪnt/
aboil/əˈbɔɪl/
/əˈbɔɪl̩/
absinthe oil/ˈæb.sɪnθ ɔɪl/
acanthoid/əˈkænˌθɔɪd/
acaroid/ˈæk.ə.ˌɹɔɪd/
accoil/æ(k).ˈkɔɪl/
acheiropoieton/eɪˈkaɪɹəʊpɔɪˌiːtən/
alisphenoid/alɪˈsfiːnɔɪd/
Amoy/əˈmɔɪ/
/ɑˈmɔɪ/
/æˈmɔɪ/
/ˈæmɔɪ/
anisopoikilocytosis/əˌnaɪ.soʊˌpɔɪ.kə.loʊ.saɪˈtoʊ.sɪs/
antoikoi/ænˈtɔɪkɔɪ/
arachnoidian/əɹækˈnɔɪdɪən/
arytenoid/æɹɪˈtiːnɔɪd/
assoil/əˈsɔɪl/
assoilzie/əˈsɔɪli/
asterostromelloid/ˌæstəɹəʊˈstɹəʊməlɔɪd/
attaboy/ˈætəˌbɔɪ/
avoid like the plague/əˈvɔɪd laɪk ðə ˈpleɪɡ/
battle royal/ˌbætl̩ ɹɔɪˈæl/
Beloit/bəˈlɔɪt/
bemoisten/bɪˈmɔɪsn̩/
best boy/ˈbɛstˌbɔɪ/
bitcoin/ˈbɪtˌkɔɪn/
boid/bɔɪd/
boingy/ˈbɔɪŋˌɡiː/
boink/bɔɪŋk/
Boise/ˈbɔɪsiː/
boorjoy/ˈbɔːdʒɔɪ/
botryoidal/ˌbɒtɹiˈɔɪdəl/
boy howdy/ˈbɔɪ ˈhaʊdi/
Boyd/bɔɪd/
boykin/ˈbɔɪkɪn/
broil/bɹɔɪl/
buay tank/bwɔɪ tæŋk̚/
caloyer/kəˈlɔɪə/
cannabinoid/ˈkænəbəˌnɔɪd/
case in point/keɪs ɪn pɔɪnt/
chatoyant/ʃəˈtɔɪənt/
Chinaboy/ˈtʃaɪnəbɔɪ/
choroid/ˈkɔːɹɔɪd/
circumpolloid/ˌsɜːkəmˈpəʊ.lɔɪd/
cloy/klɔɪ/
coadjoint/ˈkoʊˌædʒ.ɔɪnt/
contoid/ˈkɒntɔɪd/
Croydon facelift/ˌkɹɔɪdn̩ ˈfeɪslɪft/
Cú Roí/ˌkuː ˈɹɔɪ/
cymoid/ˈsaɪmɔɪd/
Dáil Éireann/dɔɪ̯l ˈɛə̯ɹən/
darbepoetin/dɑrbəˈpɔɪtɨn/
dayboy/ˈdeɪˌbɔɪ/
dentinoid/ˈdɛntɪnˌɔɪd/
dermatoid/ˈdɜːməˌtɔɪd/
Des Moines/dəˈmɔɪn/
Detroit/dɪˈtɹɔɪt/
/ˈdiːtɹɔɪt/
/dɪˈt͡ʃɹɔɪt/
doilem/ˈdɔɪləm/
/ˈdɔɪlɪm/
doily/ˈdɔɪli/
drawing board/ˈdʒɹɔɪŋ bɔːd/
duroy/dəˈɹɔɪ/
dyserythropoiesis/dɪsɪˌɹɪθɹəʊpɔɪˈiːsɪs/
ecopoiesis/iːkə(ʊ)pɔɪˈiːsɪs/
eloign/ɪˈlɔɪn/
epileptoid/ɛpɪˈlɛptɔɪd/
essoin/ɪˈsɔɪn/
estoile/ɪˈstɔɪl/
Euler/ˈɔɪlər/
/lang=de/
Eulerian/ɔɪləɹi.ən/
Euler’s criterion/ˈɔɪ̯.lə(ɹ)z kɹaɪ̯.ˈtɪ.ɹi.ən/
/ˈɔɪ̯.lə(ɹ)z kɹɪ.ˈtɪ.ɹi.ən/
eunoia/juːˈnɔɪ.ə/
euthyroid/juˈθaɪɹɔɪd/
Fianna Fáil/fiˌænə ˈfɔɪl/
Floyd/flɔɪd/
foible/ˈfɔɪbəl/
foilage/ˈfɔɪlɪdʒ/
foison/ˈfɔɪzən/
foist/fɔɪst/
foisty/ˈfɔɪstɪ/
footboy/ˈfʊtbɔɪ/
foudroyant/fuˈdɹɔɪənt/
Fowey/ˈfɔɪ/
Freud/fɹɔɪd/
Freudian/ˈfɹɔɪ.di.ən/
Freudian slip/ˌfɹɔɪdɪ.ən ˈslɪp/
funemployed/ˌfʌnɪmˈplɔɪd/
gadoid/ˈɡeɪdɔɪd/
gargoylishness/ˈɡɑːɹɡɔɪlɪʃnəs/
Goidel/ˈɡɔɪd(ə)l/
Goidelic/ɡɔɪˈdɛlɪk/
goiter/ˈɡɔɪtə/
goitred/ˈɡɔɪ.tə(ɹ)d/
goitrogen/ˈɡɔɪtɹədʒən/
/.ˌdʒɛn/
goyle/ˈɡɔɪəl/
gynoid/ˈɡaɪˌnɔɪd/
Hawick/ˈhɔɪk/
hemopoietic/ˌhiːməpɔɪˈɛtɪk/
hemorrhoid/ˈhɛməɹɔɪd/
/ˈhɛmɹɔɪd/
hemroid/ˈhɛmɹɔɪd/
highschoolboy/ˈhaɪ.skuːlbɔɪ/
hikoi/ˈhiːkɔɪ/
hobbledehoy/ˈhɒbəldihɔɪ/
hoi polloi/ˌhɔɪ pəˈlɔɪ/
hoise/hɔɪz/
hoit/ˈhɔɪ.ti/
hoity-toitily/ˌhɔɪ.tiˈtɔɪ.tɪ.li/
homoi-/hɒˈmɔɪ/
homoiophone/hɒˈmɔɪəfəʊn/
homoiousian/hɒmɔɪˈuːzɪən/
hypotrochoid/ˌhaɪ.pə(ʊ)ˈtɹəʊ.kɔɪd/
Illinois/ˌɪləˈnɔɪ/
Illinoisan/ˌɪləˈnɔɪən/
/ˌɪləˈnɔɪzən/
Iroquois/ˈɪɹ.ə.kwɔɪ/
/ˈɪɹəkɔɪ/
Joy/dʒɔɪ/
joyance/ˈd͡ʒɔɪəns/
joyant/ˈˈdʒɔɪənt/
Joycean/ˈdʒɔɪsɪ.ən/
keloid/ˈkiː.lɔɪd/
Khoekhoe/ˈkɔɪkɔɪ/
Khoisan/ˈkɔɪsɑːn/
kikoi/kɪˈkɔɪ/
Kilroy/ˈkɪlɹɔɪ/
Koine/kɔɪˈneɪ/
/ˈkɔɪneɪ/
/ˈkɔɪniː/
koine/ˈkɔɪniː/
/ˈkɔɪneɪ/
koinëisation/ˌkɔɪneɪaɪˈzeɪʃən/
kreuzer/ˈkɹɔɪtsə/
ladyboy/ˈleɪdiˌbɔɪ/
languoid/ˈlæŋɡwɔɪd/
Laphroaig/ləˈfɹɔɪɡ/
lemuroid/ˈliː.mə(ɹ)ˌɔɪd/
Leroy/ˈliːˌɹɔɪ/
lipoid/ˈlɪpɔɪd/
Lloyd/lɔɪd/
loiter/ˈlɔɪtə(ɹ)/
Lovejoy/ˈlʌvdʒɔɪ/
lowboy/ˈləʊbɔɪ/
malvoisie/ˈmalvɔɪzi/
/ˌmalvɔɪˈziː/
metalloid/ˈmɛtəlɔɪd/
meteoroidal/miːtɪəˈɹɔɪdl̩/
misjoinder/ˌmɪsˈdʒɔɪn.də(ɹ)/
mohel/ˈmɔɪ.əl/
/ˈmɔʊ.ɛl/
Moira/ˈmɔɪɹə/
moloi/məˈlɔɪ/
mushroomoid/ˈmʌʃ.ɹuːˌmɔɪd/
/ˈmʌʃ.ɹʊˌmɔɪd/
myxoid/ˈmɪksɔɪd/
Nimoy/ˈniːmɔɪ/
noice/nɔɪs/
noil/nɔɪl/
noy/nɔɪ/
noyance/nɔɪəns/
octofoil/ˈɒktəfɔɪl/
-oi/.ɔɪ/
Oi/ɔɪ/
oink/ɔɪŋk/
oint/ɔɪnt/
oiran/ˈɔɪɹən/
omphaloid/ˈɒmfəlɔɪd/
orthopteroid/ɔːˈθɒptəɹɔɪd/
oy vey/ɔɪ̯ veɪ̯/
perioecus/pɛɹɪˈɔɪkəs/
Perioikoi/ˌpɛɹiˈɔɪkɔɪ/
Pinoy/ˈpinɔɪ/
Plattdeutsch/ˈplɑtˌdɔɪt͡ʃ/
/ˈplætˌdɔɪt͡ʃ/
poikilocytosis/ˌpɔɪ.kə.loʊˌsaɪˈtoʊ.sɪs/
point of sail/ˌpɔɪnt əv ˈseɪl/
point of sale/ˌpɔɪnt əv ˈseɪl/
pointful/ˈpɔɪnt.fəl/
pseudopseudohypoparathyroidism/ˌsjuː.dəʊˌsjuː.dəʊˌhaɪ.pəʊ.pæɹ.əˈθaɪ.ɹɔɪd.ɪzəm/
purloin/pɜːˈlɔɪn/
recoin/ɹiːˈkɔɪn/
reconnoiter/ˌɹɛkəˈnɔɪtə/
/ˌɹʷɛkəˈnɔɪ̯tʰə/
rejoiceful/ɹɪˈd͡ʒɔɪs.fʊl/
Roi/ˈɹɔɪ/
Roi-Namur/ˌɹɔɪ.nəˈmʊə(ɹ)/
rooibos/ˈɹɔɪ.bɒs/
rooinek/ˈɹɔɪnek/
Roy/ɹɔɪ/
Roy G. Biv/ɹɔɪ d͡ʒiː bɪv/
royal abundance/ˈɹɔɪ.l̩/
/ˈɹɔɪ.jəl/
Royce/ɹɔɪs/
ROYGBIV/ɹɔɪ dʒiː bɪv/
saccharoid/ˈsækəˌɹɔɪd/
saccharoidal/,sækə’rɔɪdl/
sand boil/ˈsænd bɔɪl/
Saroyan/səˈɹɔɪ.ən/
Savoy/səˈvɔɪ/
scaphoid abdomen/ˈskæ.fɔɪd ˈæb.də.mən/
/ˈskæ.fɔɪd æbˈdəʊ.mən/
scombroid/ˈskɒmbɹɔɪd/
Sequoyah/səˈkwɔɪə/
shabbos goy/ˈʃɑbəs ˈɡɔɪ/
soilure/ˈsɔɪljʊə/
/ˈsɔɪljə/
sophoi/ˈso.fɔɪ/
soy/sɔɪ/
Soyuz/ˈsɔɪjuːz/
/ˈsɔːjuːz/
statoid/ˈsteɪtɔɪd/
tatsoi/tɑtˈsɔɪ/
/tʰɑʔ(t)ˈsɔɪ/
Tavoy/təˈvɔɪ/
teratoid/ˈtɛɹ.ə.tɔɪd/
terpenoid/ˈtɝpənɔɪd/
toi, toi, toi/tɔɪ tɔɪ tɔɪ/
toilet training/ˈtɔɪ.lət ˌtɹeɪn.ɪŋ/
toise/tɔɪz/
toivel/ˈtɔɪ.vəl/
Toyota/tɔɪˈəʊtə/
trekschuit/ˈtɹɛkskɔɪt/
tung oil/ˈtʊŋ ˌɔɪl/
/ˈtʌŋ ˌɔɪl/
vantage point/ˈvɑːntɪd͡ʒ ˌpɔɪ̯nt/
vocoid/ˈvoʊkɔɪd/
voidee/ˈvɔɪdiː/
Vojvodina/ˌvɔɪvəˈdiːnə/
Web 2.0/ˈwɛbˈtuː.pɔɪntˈoʊ/
xanthochroid/zænˈθəʊkɹɔɪd/
xiphoid process/ˈzɪˌfɔɪd ˈpɹɑˌsɛs/
zoinks/zɔɪŋks/