Pronunciation – the diphthong /ʊə/

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

The ʊә sound is a diphthong which means it is a combination of two vowel sounds that are pronounced within the same syllable.
 The ʊә sound is a combination of /ʊ/ and /ә/.

Like vowels the diphthongs are all made through the mouth and are voiced which means that you vibrate you vocal chords to make the sound.

Unlike with vowels and consonants, when you pronounce a diphthong sound, your mouth will change position and shape as you say the sound, because they combine two vowel sounds.
 So as you say the /ʊә/ sound your mouth will start on the position of the /ʊ/ sound and finish on the position of the /ә/ sound.

So in this case our mouth goes from being almost closed with slightly rounded lips like we are going to kiss someone, /ʊ/, to being slightly open with relaxed lips, /ә/.

Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next
WordPronunciation (IPA)
during/ˈdjʊəɹɪŋ/
power/ˈpaʊə(ɹ)/
/ˈpaʊ.ə(ɹ)/
usually/ˈjuːʒʊəli/
security/sɪˈkjʊəɹəti/
/sɪˈkjɔːɹəti/
hour/ˈaʊə(ɹ)/
/ˈhaʊə(ɹ)/
ensure/ɪnˈʃʊə/
/ɪnˈʃɔː/
usual/ˈjuːʒʊəl/
individual/ˌɪndɪˈvɪd͡ʒʊəl/
agricultural/ˌæɡɹɪˈkəltjʊəɹəl/
visual/ˈvɪʒʊəl/
/ˈvɪzjʊəl/
/ˈvɪʒəl/
pure/pjʊə/
/pjɔː/
intellectual/ˌɪntəˈlɛk(t)ʃʊəl/
coalition/koʊəˈlɪʃən/
spiritual/ˈspɪɹɪtʃʊəl/
/ˈspɪɹɪtjʊəl/
jury/ˈdʒʊəɹi/
/ˈdʒɝi/
allowance/əˈlaʊəns/
flower/ˈfləʊə/
curious/ˈkjʊəɹi.əs/
tourist/ˈtʊəɹɪst/
secure/səˈkjʊə(ɹ)/
/səˈkjɔː(ɹ)/
tournament/ˈtʊənəmənt/
mature/məˈtjʊə/
/məˈtʃʊə/
/məˈtʃɔː/
maturity/məˈt͡ʃʊəɹəti/
/məˈtjʊəɹəti/
bureaucracy/bjʊəˈɹɒkɹəsi/
furious/ˈfjʊə.ɹɪəs/
curiosity/ˌkjʊəɹɪˈɒsɪti/
fury/ˈfjʊəɹi/
flour/ˈflaʊə/
conceptual/kənˈsɛptjʊəl/
cure/kjʊə(ɹ)/
/kjɔː(ɹ)/
assure/əˈʃʊə/
/əˈʃɔː/
obscure/əbˈskjʊə(ɹ)/
/əbˈskjɔː(ɹ)/
premature/ˌpɹɛ.məˈtjʊə/
/ˈpɹɛ.mə.tjə/
purity/ˈpjʊəɹəti/
residual/ɹɪˈzɪdjʊəl/
furiously/ˈfjʊə̯ɹi.ə̯sli/
endure/ɪnˈdjʊə̯(ɹ)/
/ɪnˈdjɔː(ɹ)/
/ɪnˈd͡ʒʊə̯(ɹ)/
/ɪnˈd͡ʒɔː(ɹ)/
politburo/ˈpɒlɪtˌbjʊəɹəʊ/
durable/ˈd(j)ʊəɹəbəl/
obituary/əˈbɪtjʊəɹɪ/
/əʊ̯ˈbɪtjʊəɹɪ/
/əˈbɪtjʊəɹiː/
/əʊ̯ˈbɪtjʊəɹiː/
insure/ɪnˈʃʊə/
/ɪnˈʃɔː/
coward/ˈkaʊəd/
endurance/ɪnˈdjʊəɹənts/
fluorescent/ˌflʊəˈɹɛsənt/
procurement/pɹəˈkjʊə.mənt/
prowess/ˈpɹaʊəs/
spurious/ˈspjʊə.ɹi.əs/
curate/ˈkjʊəɹət/
plural/ˈplʊə.ɹəl/
/ˈplɔː.ɹəl/
gruelling/ˈɡɹʊə.lɪŋ/
surety/ˈʃʊəɹɪti/
/ˈʃɔːɹɪti/
contour/ˈkɒntʊə(ɹ)/
/.tɔː(ɹ)/
detour/ˈdiː.tʊə(ɹ)/
/ˈdiː.tɔː(ɹ)/
lure/l(j)ʊə/
/lɔː(ɹ)/
/lɜː/
procure/pɹəˈkjʊə/
furore/fjʊəˈɹɔːɹi/
debenture/dɪˈbɛntjʊə/
/dɪˈbɛntʃə/
overture/ˈəʊvətjʊə/
/ˈəʊvətʃ(ʊ)ə/
cowan/ˈkəʊən/
dour/ˈdʊə/
/ˈdaʊə/
dowry/ˈdaʊəɹi/
cowardice/ˈkaʊədɪs/
cowardly/ˈkaʊədli/
zoological/zəʊəˈlɒdʒɪkəl/
incurable/ˌɪnˈkjʊəɹəbl/
durance/ˈdjʊəɹəns/
rowan/ɹəʊən/
azure/ˈæʒ(j)ʊə/
/æʒˈ(j)ʊə/
/ˈæʒə/
/ˈæzjʊə/
deciduous/dɪˈsɪdʒʊəs/
injurious/ɪnˈdʒʊəɹɪəs/
/ɪnˈdʒɔːɹɪəs/
dowager/ˈdaʊədʒə/
liqueur/lɪˈkjʊə/
/lɪˈkjɔː/
puritanical/pjʊəɹ.ɪˈtæn.ɪ.kəl/
bureaucrat/ˈbjʊəɹəkɹæt/
confluence/ˈkɒnflʊəns/
couture/kuːˈtjʊə/
/kuːˈt͡ʃʊə/
jurisprudence/ˈdʒʊəɹɪsˌpɹuːdəns/
sunflower/ˈsʌnˌflaʊəɹ/
statuary/ˈstæ.tʃʊə.ɹi/
demure/dɪˈmjʊə(ɹ)/
balboa/bælˈbəʊə/
punctual/ˈpʌŋktjʊəl/
/ˈpʌŋtjʊəl/
cornflour/ˈkɔːn.flaʊə/
venturi/vɛnˈtjʊəɹi/
phenylketonuria/fɛnʌɪlkiːtəˈnjʊəɹɪə/
bravura/bɹəˈvjʊəɹə/
overpower/əʊvəˈpaʊə/
jurist/ˈdʒʊəɹ.ɪst/
murine/ˈmjʊəɹaɪn/
dowel/ˈdaʊəl/
juror/ˈdʒʊəɹəɹ/
/ˈdʒʊəɹɔɹ/
imprimatur/ˌɪm.pɹɪˈmɑː.tʊə/
/ˌɪm.pɹɪˈmeɪ.tʊə/
urinate/ˈjʊəɹɪneɪt/
zooplankton/ˈzoʊəˌplæŋktən/
infuriate/ɪnˈfjʊəɹieɪt/
puree/ˈpjʊəɹeɪ/
foulness/ˈfaʊəl.nəs/
/ˈfaʊl̩.nəs/
amour/əˈmʊə/
/əˈmɔː/
inchoate/ɪnˈkəʊət/
/ɪnˈkəʊeɪt/
nomenklatura/nɒˌmɛnkləˈtjʊəɹə/
/nɒˌmɛnkləˈtʃʊəɹə/
boorish/ˈbʊəɹɪʃ/
prurient/ˈpɹʊəɹ.i.ənt/
puri/ˈpʊəɹi/
tourniquet/ˈtʊə.nɪ.keɪ/
knowable/ˈnoʊəbl̩/
potpourri/pəʊˈpʊəɹ.i/
/pəʊˈpɔːɹ.i/
premenstrual/ˌpɹiːˈmɛnstɹʊəl/
/ˌpɹiːˈmɛnstɹʊl/
gourd/ɡʊəd/
/ɡɔːd/
curial/ˈkjʊəɹɪəl/
incommensurable/ɪnkəˈmɛnsjʊəɹəbəl/
picturesquely/ˌpɪktjʊəˈɹɛskli/
spoor/spʊə/
chiaroscuro/kɪˌɑːɹəˈskʊəɹəʊ/
homoerotic/ˌhoʊmoʊəˈɹɑtɪk/
loa/ˈləʊə/
curettage/ˌkjʊəɹɪˈtɑːʒ/
euro/ˈjʊəɹəʊ/
faubourg/ˈfəʊbʊəɡ/
kurgan/kʊəˈɡɑːn/
puerile/ˈpjʊə.ɹaɪl/
sinecure/ˈsaɪ.nɪ.kjʊə/
/ˈsɪ.nɪ.kjʊə/
futurity/fjuːˈtjʊəɹɪti/
ordure/ˈɔːdjʊə/
epicurean/ˌepɪkjʊəˈɹiːən/
purulent/ˈpjʊəɹ(j)ʊlənt/
epicure/ˈɛpɪkjʊə/
poseur/poʊˈzʊəɹ/
pompadour/ˈpɒmpədʊə/
/ˈpɒmpədɔː/
vacuole/ˈvækjʊˌəʊl/
boor/bʊə(ɹ)/
fluorine/ˈflʊəɹiːn/
/ˈflɔːɹiːn/
oocyte/ˈəʊəsʌɪt/
pari-mutuel/ˌpaɹiˈmjuːtʃʊəl/
protozoan/ˌpɹəʊtəˈzəʊən/
hourglass/ˈaʊəɡlɑːs/
oolite/ˈəʊəlʌɪt/
puro/ˈpʊəɹəʊ/
urinalysis/jʊəɹɪˈnælɪsɪs/
caesura/sɪˈzjʊəɹə/
tessitura/tɛsɪˈtʊəɹə/
vacuolation/ˌvækjʊəˈleɪʃən/
dargah/ˈdʊəɡɑː/
koa/kəʊə/
langur/lʌŋ.ˈɡʊəɹ/
parure/pəˈɹʊə/
suretyship/ˈʃʊəɹɪtiːʃɪp/
/ˈʃɔːɹətiːʃɪp/
ureter/jʊəˈɹiːtəɹ/
uridine/ˈjʊə.ɹɪ.din/
venturesome/ˈvɛntjʊə(ɹ)sʌm/
/ˈvɛnt͡ʃə(ɹ)sʌm/
purine/ˈpjʊəɹiːn/
snower/ˈsnəʊə/
tourmaline/ˈtʊəɹməliːn/
caricaturist/ˈkæɹɪkəˌt͡ʃʊəɹɪst/
coadjutor/kəʊəˈdʒuːtə/
/kəʊˈadʒʊtə/
gourmand/ˈɡʊə.mənd/
/ˈɡʊʁmɑ̃/
voluptuary/vəˈlʌptjʊəɹi/
bourdon/ˈbʊədən/
gaur/ɡaʊə/
notturno/nɒˈtʊə(ɹ)nəʊ/
procuress/pɹəˈkjʊəɹɪs/
psychoneuroimmunology/ˌsʌɪkəʊnʊəɹəʊɪmjʊˈnɒlədʒi/
ailurophobia/ˌaɪljʊəɹəˈfəʊbɪ.ə/
azurophilic/əˌz(j)ʊəɹəˈfɪlɪk/
curiosa/ˌkjʊə.ɹɪˈəʊ.sə/
ecotourism/ˌiːkəʊˈtʊəɹɪz(ə)m/
electroencephalograph/əˌlɛktɹoʊənˈsɛfələˌɡɹæf/
furor/ˈfjʊəɹɚ/
/ˈfjɝɚ/
gillyflower/ˈdʒɪl.ɪˌflaʊə/
neurasthenia/ˌnjʊəɹəsˈθiːniə/
neuroanatomy/njʊəɹəʊəˈnatəmi/
soursop/ˈsaʊəɹˌsɒp/
tur/tʊə/
anuran/əˈnjʊəɹ(ə)n/
azurophil/əˈz(j)ʊəɹəfɪl/
bureaucratize/bjʊəˈɹɒkɹətʌɪz/
crural/ˈkɹʊəɹəl/
deflower/dɪˈflaʊə(ɹ)/
electroanalysis/ɪˌlɛktɹoʊəˈnælɪsɪs/
embouchure/ɒm.bʊˈʃʊə/
inure/ɪˈnjʊə/
/ɪˈnjɔː/
manure/məˈnjʊə/
/məˈnjɔː/
menstruum/ˈmɛn.stɹʊəm/
nonjuror/nɒnˈdʒʊəɹə/
overthrowal/əʊvəˈθɹəʊəl/
urus/ˈjʊəɹəs/
vavasour/ˈvævəsʊə/
zoomorphic/zoʊəˈmɔɹfɪk/
intercrural/ɪntəˈkɹʊəɹəl/
alkaptonuria/ælˌkæptəˈnʊəɹɪə/
anfractuous/ænˈfɹæktjʊəs/
craquelure/kɹæk.əˈlʊə/
/kɹæk.əˈljʊə/
decidua/dɪˈsɪdʒʊə/
decurion/dɪˈkjʊəɹɪən/
fluorapatite/flʊəˈɹæpətaɪt/
guipure/ɡiːˈpjʊə/
hyperoodon/haɪpəˈɹəʊədɒn/
kieselguhr/ˈkiːzəlɡʊə/
lour/ˈlaʊə/
/ˈlaʊ.ə/
obscurant/ɒbˈskjʊəɹənt/
pluralization/ˌplʊəɹ.əl.(a)ɪˈzeɪ.ʃən/
power-political/ˌpaʊəpəˈlɪtɪkl̩/
rowel/ˈɹoʊəl/
spuria/ˈspjʊəɹɪə/
thermokarst/ˌθɜː(ɹ).mʊəˈkɑː(ɹ)st/
Abitur/ˌæbiˈtʊə(ɹ)/
/ˌæbɪˈtʊə(ɹ)/
aelurophil/iːˈljʊəɹəfɪl/
aelurophile/iːˈljʊəɹəˌfaɪl/
ailuro-/aɪˈljʊəɹə./
/ˌaɪljʊəɹə./
ailurophil/aɪˈljʊəɹəfɪl/
ailurophile/aɪˈljʊəɹəˌfaɪl/
ailurophilia/ˌaɪljʊəɹəˈfɪlɪ.ə/
ailurophiliac/ˌaɪljʊəɹəˈfɪlɪ.æk/
ailurophilic/ˌaɪljʊəɹəˈfɪlɪk/
ailurophobe/aɪˈljʊəɹəˌfəʊb/
Alagoas/ˌæləˈɡəʊəs/
/ˌɑːləˈɡəʊəs/
/ˌɑːlɑːˈɡəʊɑːs/
Alloa/ˈæloʊə/
amateur hour/ˈamətə ˈaʊə(ɹ)/
/.tjə/
/.tjʊə/
anthozoan/anθə(ʊ)ˈzəʊən/
Antinoan/ænˈtɪnəʊən/
Antinous/ænˈtɪnəʊəs/
Aotearoan/aʊəteɪˈɹoʊən/
Arcturus/ɑɹkˈtjʊəɹəs/
Asturian/æsˈtʊə.ɹi.ən/
/əˈstjʊə.ɹi.ən/
Asturias/æsˈtʊə.ɹi.əs/
/əˈstjʊə.ɹi.əs/
avourneen/əˈvʊəniːn/
/əˈvɔːniːn/
Ayurveda/aɪ.ʊəˈveɪ.də/
Aznavour/ˈæznəvʊə/
bi-curious/bʌɪˈkjʊəɹɪəs/
/bʌɪˈkjɔːɹɪəs/
bicrural/ˌbaɪˈkɹʊəɹəl/
Boer/bʊəɹ/
/bɔɹ/
/bɔəɹ/
Bohemond/ˈbəʊəmənd/
bone-eating snot flower worm/bəʊn iːtɪŋ ˈsnɒt flaʊə wɜːm/
bonheur du jour/bɒˌnɜː d(j)uː ˈʒʊə/
/qual=singular and plural/
bonjour/bɒn.ˈʒʊə/
Bourbon/ˈbʊə(ɹ)bən/
/bɔː(ɹ)bən/
bow and scrape/ˈbaʊəndskɹeɪp/
brachyuran/ˌbɹæk.iˈjʊə.ɹən/
Bujumbura/ˌbuːdʒəmˈbʊəɹə/
bureau de change/ˈbjʊəɹ.əʊ.dəˌʃɒ̃ʒ/
burocracy/bjʊəˈɹɒkɹəsi/
burocrat/ˈbjʊəɹəkɹæt/
caput mortuum/ˈkæpət ˈmɔː(ɹ)tjʊəm/
Central Europe/ˈsɛntɹəl ˈjʊəɹəp/
choana/ˈkoʊənə/
cohesure/kəʊˈhiːzjʊə/
/kəʊˈhiːʒə/
coöriginal/ˌkəʊəˈɹɪdʒənəl/
creäture/kɹiːˈeɪtjʊə/
cryptozoological/ˌkɹɪptoʊˌzoʊəˈlɒdʒɪkəl/
culturicidal/kʌlˈt͡ʃʊəɹɪˌsaɪdəl/
culturicide/kʌlˈt͡ʃʊəɹɪˌsaɪd/
curiousness/ˈkjʊəɹi.əsnəs/
curule/ˈkjʊəɹuːl/
cybersecurity/saɪbəsɪˈkjʊəɹɪtɪ/
debureaucratize/dɪ.bjʊəˈɹɒkɹətʌɪz/
decidual/dɪˈsɪdʒʊəɫ/
deciduate/dɪˈsɪdʒʊət/
deciduousness/dɪˈsɪdʒʊəsnəs/
decumbiture/dɪˈkʌmbɪtjʊə/
/dɪˈkʌmbɪtʃə/
decurionate/dɪˈkjʊəɹɪənət/
defeature/dɪˈfiːtjʊə(ɹ)/
deflowerer/dɪˈflaʊəɹə(ɹ)/
dehydroacetic acid/diːˌhaɪdɹəʊəˈsiːtɪkæsɪd/
dehydroamino/diːˌhaɪdɹəʊəˈmiːnəʊ/
dehydroascorbate/diːˌhaɪdɹəʊəˈskɔː(ɹ)beɪt/
deoxyuridine/diˌɒksɪˈjʊəɹɪdiːn/
dermoneural/ˌdɜːməˈnjʊəɹəɫ/
discoverture/dɪsˈkʌ.və.tjʊə/
/dɪsˈkʌ.və.tʃʊə/
/dɪsˈkʌ.və.tʃə/
disemvowel/ˌdɪsɛmˈvaʊəl/
/.ɪm./
disenvowel/ˌdɪsɛnˈvaʊəl/
/.ɪm./
diu lei/ˈdjʊə leɪ/
dortour/ˈdɔː(ɹ)tʊə(ɹ)/
dure/djʊə/
Endoeuropean/ˌɛndəʊˌjʊəɹəˈpiːən/
envowel/ɛnˈvaʊəl/
/ɛnˈvaʊl/
Epicurean/ˌɛpɪkjʊəˈɹiːən/
Epicurus/ˌepɪˈkjʊəɹəs/
equicrural/iːkwɪˈkɹʊəɹəl/
Etruria/ɪˈtɹʊə.ɹɪ.ə/
Euramerica/ˌjʊəɹəˈmɛɹɪkə/
Eurodeterrent/ˌjʊəɹəʊdɪˈtɛɹənt/
Europanto/jʊəɹ.əˈpæn.təʊ/
European/(ˌ)jʊəɹəˈpiːən/
European Union/ˌjʊəɹəˈpiːən ˈjuːnjən/
Eurovision/ˈjʊə.ɹə(ˌ)vɪ.ʒ(ə)n/
Führer/ˈfjʊəɹə/
gandoura/ɡanˈdʊəɹə/
giaour/ˈdʒaʊə/
glaur/ɡlaʊə/
glower/ˈɡlaʊə(ɹ)/
Gourock/ˈɡʊəɹək/
gravo-acute accent/ˌɡɹɑːvəʊəˈkjuːt ˈæksənt/
hachure/hæʃˈjʊə/
haute couture/əʊt kuːˈtjʊə/
helluo librorum/ˌhɛljʊəʊ lɪˈbɹɔːɹəm/
heuretic/hjʊəˈɹɛ.tɪk/
Hohenzollern/ˌhəʊənˈzɒlən/
Honduras/hɒnˈdjʊə.ɹəs/
houri/ˈhʊəɹi/
irruent/ˈɪɹɪʊənt/
ivory tower/ˈaɪvəɹi ˈtaʊə/
January/ˈd͡ʒænjʊəɹi/
Jeroboam/ˌdʒɛɹəˈboʊəm/
Joel/ˈdʒoʊəl/
/dʒoʊl/
jurat/ˈdʒʊəɹat/
jurisconsult/ˌdʒʊəɹ ɪs kənˈsʌlt, .ˈkɒn sʌlt/
jury-rig/ˈdʒʊə.ɹi ɹɪɡ/
kakuro/ˌkɑːˈkʊəɹəʊ/
Khachaturian/ˌkɑːtʃəˈtʊəɹiən/
Liguria/lɪˈɡjʊəɹiə/
lowerarchy/ˈləʊəɹɑːki/
lusus naturæ/ˈluːsəs nəˈtjʊəɹiː/
lusûs naturæ/ˈluːsuːs nəˈtjʊəɹiː/
/ˈljuːsuːs nəˈtjʊəɹiː/
Mauna Loa/ˌmaʊnə ˈloʊə/
/ˌmɔnə ˈloʊə/
mavourneen/məˈvʊəniːn/
/məˈvɔːniːn/
menstruous/ˈmɛnstɹʊəs/
mercurial/məːˈkjʊəɹɪəl/
monstruous/ˈmɒnstɹʊəs/
moonflower/ˈmuːnflaʊə/
Moorish/ˈmʊə.ɹɪʃ/
/ˈmɔː.ɹɪʃ/
Muir/mjʊə(ɹ)/
mulching mower/mʌltʃɪŋ məʊə/
murenger/ˈmjʊəɹɨn(d)ʒə/
Muriel/ˈmjʊəɹɪ.əl/
Mysore/maɪˈsʊəɹ/
Namur/nəˈmʊə(ɹ)/
neuraxis/ˈnjʊəɹˌæksɪs/
neuro-/ˈnjʊəɹəʊ/
neurocysticercosis/ˌn(j)ʊəɹəˌsɪstɪsɜː(ɹ)ˈkəʊsɪs/
neurogeneticist/ˌnjʊəɹəʊd͡ʒəˈnɛtɪsɪst/
neuroimaging/ˌnjʊəɹəʊˈɪmɪdʒɪŋ/
Noah/ˈnəʊə/
Noahide/ˈnoʊəˌhaɪd/
Noam/ˈnoʊəm/
Noelle/ˈnəʊəl/
/”[email protected]@l/
no’m/ˈnoʊəm/
noophelia/nəʊəʊˈfiːlɪə/
/ˌnəʊəˈfiːlɪə/
nootropic/ˌnoʊəˈtɹoʊpɪk/
/ˌnoʊəˈtɹɑːpɪk/
occultural/ɒˈkʌltjʊəɹəl/
oo/ˈəʊəʊ/
oo-/əʊə/
oocyst/ˈəʊəsɪst/
oogone/ˈəʊəɡəʊn/
oolith/ˈəʊəlɪθ/
oom/ʊəm/
oophorectomy/ˌəʊəfəˈɹɛktəmi/
ootheca/əʊəˈθiːkə/
optoacoustic/ˌɑptoʊəˈkustɪk/
ossature/ˈɒsətjʊə/
otooccipital/əʊtəʊəkˈsɪpɪtəl/
our/ˈaʊə(ɹ)/
overcuriously/əʊvəˈkjʊəɹɪəsli/
oxybarbiturate/ɒksɪbɑːˈbɪtjʊəɹət/
/ɒksɪbɑːˈbɪtjʊəɹeɪt/
/ɒksɪbɑːbɪˈtjʊəɹət/
paramour/ˈpa.ɹə.mʊə/
/ˈpa.ɹə.mɔː/
parkour/pɑːˈkʊə/
/pɑːˈkɔː/
perpetuum mobile/pəːˌpɛtjʊəm ˈməʊbɪleɪ, ˈməʊbɪli/
petit bourgeois/pəˌti bʊəɹˈʒwa/
/ˌpɛti ˈbʊəɹʒwɑ/
photuria/fəʊˈtjʊəɹɪə/
pluranimity/ˌplʊə.ɹəˈnɪ.mɪ.ti/
/ˌplɔː.ɹəˈnɪ.mɪ.ti/
pluranimous/plʊəˈɹæ.nɪ.məs/
/plɔːˈɹæ.nɪ.məs/
pneumaturia/ˌ(p)njuːməˈtjʊəɹɪə/
pococurante/ˌpəʊ.kəʊ.kjʊəˈɹæn.ti/
pomosexual/ˌpəʊməʊˈsɛksjʊəl/
poor cod/ˈpʊə(ɹ) ˈkɒd/
postbourgeois/ˌpəʊstˈbʊəʒwɑː/
postremogeniture/ˌpɒstɹiːməʊˈdʒɛnɪtjʊə/
/ˌpɒstɹiːməʊˈdʒɛnɪtʃə/
power chord/ˈpaʊə(ɹ) ˈkɔɹd/
powersharing/ˈpaʊəʃɛəɹɪŋ/
pretour/ˌpɹiːˈtʊə/
profluence/ˈpɹəʊflʊəns/
Proto-Indo-European/ˌpɹəʊ̯təʊ̯ˌɪndə(ʊ̯)ˌjʊə̯ɹəˈpiːən/
/.ˌjɔːɹəˈ./
prurigo/pɹʊəˈɹaɪɡəʊ/
psithurism/ˈsɪθjʊəˌɹɪzəm/
purpure/pəˈpjʊə/
purulence/ˈpjʊəɹʊləns/
Réaumur/ɹeɪəʊˈmjʊə(ɹ)/
Roi-Namur/ˌɹɔɪ.nəˈmʊə(ɹ)/
Ruritanian/ˌɹʊə.ɹɪˈteɪ.ni.ən/
salpingo-oophorectomy/sælˌpɪŋɡəʊəʊəfəˈɹɛktəmi/
saturative/sæˈtjʊəɹəˌtɪv/
Securitate/sɪkjʊəɹɪˈtɑːteɪ/
securitization/sɪˈkjʊəɹɪtʌɪzeɪʃən/
siddur/ˈsɪdʊə/
Silurian/saɪˈlʊəɹ.iː.ən/
soilure/ˈsɔɪljʊə/
/ˈsɔɪljə/
sourdine/sʊəˈdiːn/
spuriosity/spjʊə.ɹiˈɒ.sə.ti/
statua/ˈstatʃʊə/
/ˈstatjʊə/
Stour/ˈstaʊəɹ/
Stourbridge/ˈstaʊərbrɪdʒ/
supervacuous/supəˈvækjʊəs/
Suriname/ˌsʊə.ɹɪˈnæm/
/ˌsjʊə.ɹɪˈnæm/
/ˈsʊə.ɹɪ.næm/
Tangipahoa Parish/ˌtændʒɪpəˈhoʊə/
thurible/ˈθjʊəɹɪbəl/
Timur/tiːˈmʊə/
torturee/ˌtɔːtjʊəˈɹiː/
Tour de France/ˌtʊə də ˈfɹɑːns/
transpicuous/tɹænzˈpɪkjʊəs/
/tɹænˈspɪkjʊəs/
triduan/ˈtɹɪdjʊən/
/ˈtɹaɪdjʊən/
Truro/ˈtɹʊəɹoʊ/
Turin/tjʊəˈɹɪn/
unigeniture/ˌjuːnɪˈdʒɛnɪtjʊə/
/ˌjuːnɪˈdʒɛnɪtʃə/
unprocurable/ʌnpɹəˈkjʊəɹəb(ə)l/
ur-/ʊə/
/ɜː/
Uralic/jʊəˈɹælɪk/
uranism/ˈjʊəɹənɪzəm/
uranist/ˈjʊəɹənɪst/
Urdu/ˈʊəɹduː/
-uria/.ˈjʊəɹɪə/
uropygial/jʊəɹə(ʊ)ˈpɪdʒɪəl/
uropygium/jʊəɹəˈpɪd͡ʒɪəm/
Ursprache/ˈʊəspɹɑːkə/
Uruguay/ˈjʊə.ɹə.ɡwaɪ/
/ˈʊɹ.ə.ɡweɪ/
usufructuary/ˌjuːz(j)ʊˈfɹʌktʃʊˌəɹi/
/.tjʊ./
vestiture/ˈvɛstɪstjʊə/
/ˈvɛstitʃə/
voluntourist/vɒlənˈtʊəɹɪst/
zoopathology/ˌzəʊəpəˈθɒlədʒi/
zoöpathology/ˌzəʊəpəˈθɒləd͡ʒi/
zoophyte/ˈzəʊəfʌɪt/
/ˈzuːfʌɪt/
zooplasty/ˈzoʊəˌplæsti/
Zuricher/ˈzjʊəɹɪkə/