Pronunciation – the diphthong /aɪ/

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

In English, both in Received Pronunciation and in General American, the IPA phonetic symbol /aɪ/ corresponds to the vowel sound in words like “price”, “fly” and “time”. This diphthong is informally called “long I” and a bit more formally “the long sound of the letter I”.

In strict IPA diphthongs need an inverted breve under their less prominent vowel: /aɪ̯/. However the notation we are using does not have the symbol /a/ by itself, and therefore we know that a vowel after /a/ has an implied inverted breve.

This vowel can be pronounced as [aɪ̯], [ʌɪ̯] or (in Australian English) [ɑe̯]. In Southern American English this phoneme can be the monophthong [aː].

Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next
WordPronunciation (IPA)
by/baɪ/
time/taɪm/
life/laɪf/
why/ʍaɪ/
/waɪ/
find/faɪnd/
quite/kwaɪt/
high/haɪ/
night/naɪt/
right/ˈɹaɪt/
like/laɪk/
side/saɪd/
child/t͡ʃaɪld/
society/səˈsaɪ.ə.ti/
line/laɪn/
likely/ˈlaɪkli/
kind/kaɪnd/
provide/pɹəˈvaɪd/
idea/aɪˈdɪə/
mind/maɪnd/
sometimes/ˈsʌmtaɪmz/
try/tɹaɪ/
/tɹaɪ/
/t͡ʃɹaɪ/
white/waɪt/
behind/bɪˈhaɪnd/
/bəˈhaɪnd/
price/pɹaɪs/
private/ˈpɹaɪvɪt/
type/taɪp/
wife/waɪf/
financial/faɪˈnænʃəl/
/fɪˈnænʃəl/
light/laɪt/
environment/ɪnˈvaɪɹə(n)mɪnt/
/ɪnˈvaɪɚ(n)mɪnt/
fire/ˈfaɪ.ə(ɹ)/
/ˈfaɪə(ɹ)/
finally/ˈfaɪ.nəl.i/
size/saɪz/
nice/naɪs/
fine/faɪn/
buy/baɪ/
myself/maɪˈsɛlf/
prime/pɹaɪ̯m/
design/dɪˈzaɪn/
wide/waɪd/
write/ɹaɪt/
style/staɪl/
science/ˈsaɪəns/
advice/ədˈvaɪs/
site/saɪt/
title/ˈtaɪtl̩/
eye/aɪ/
highly/ˈhaɪli/
variety/vəˈɹaɪ.ə.ti/
otherwise/ˈʌð.ə(ɹ)ˌwaɪz/
slightly/ˈslaɪtli/
primary/ˈpɹaɪməɹi/
organisation/ˈɔː(ɹ).ɡən.aɪˌzeɪ.ʃən/
library/ˈlaɪbɹəɹi/
apply/əˈplaɪ/
crime/kɹaɪm/
require/ɹɪˈkwaɪə/
entirely/ɪnˈtaɪəli/
tonight/təˈnait/
decide/dɪˈsaɪd/
island/ˈaɪ̯lənd/
trial/ˈtɹaɪəl/
organization/ˈɔː(ɹ).ɡən.aɪˌzeɪ.ʃən/
sight/saɪt/
exercise/ˈɛk.sə.saɪz/
twice/twaɪs/
wine/waɪn/
while/ʍaɪl/
crisis/ˈkɹaɪsɪs/
smile/ˈsmaɪl/
quiet/ˈkwaɪ.ət/
scientific/ˌsaɪənˈtɪfɪk/
whilst/waɪlst/
/hwaɪlst/
sign/saɪn/
widely/ˈwaɪdli/
unlikely/ʌnˈlaɪkli/
violence/ˈvaɪələns/
file/faɪl/
beside/biːˈsaɪd/
/bɪˈsaɪd/
driver/ˈdɹaɪ.və(ɹ)/
tiny/ˈtaɪni/
bright/bɹaɪt/
silence/ˈsaɪləns/
die/daɪ/
vital/ˈvaɪtəl/
wild/waɪld/
flight/flaɪt/
identify/aɪˈdɛn.tɪ.faɪ/
sky/skaɪ/
entire/ɪnˈtaɪə/
/ənˈtaɪə/
guide/ɡaɪd/
ideal/aɪˈdɪəl/
/aɪˈdiː.əl/
minor/maɪnə/
drive/dɹaɪv/
surprise/səˈpɹaɪz/
mine/maɪn/
iron/ˈaɪən/
mike/ˈmaɪk/
describe/dəˈskɹaɪb/
/dɪsˈkɹaɪb/
lie/laɪ̯/
decline/dɪˈklaɪn/
diet/ˈdaɪət/
alive/əˈlaɪv/
alright/ɔːlˈɹaɪt/
ice/aɪs/
identity/aɪˈdentəti/
liability/laɪəˈbɪlɪti/
countryside/ˈkʌn.tɹiˌsaɪd/
fight/faɪt/
quietly/ˈkwaɪ.ɪt.li/
guy/ɡaɪ/
aside/əˈsaɪd/
item/ˈaɪtəm/
height/haɪt/
writer/ˈɹaɪtə/
empire/ˈɛmpaɪə/
/ˈɛmpaɪ.ə/
licence/ˈlaɪsəns/
silent/ˈsaɪlənt/
inquiry/ɪnˈkwaɪəɹi/
/ɪŋ./
precisely/pɹɪˈsaɪsli/
minority/maɪˈnɒɹ.ɪ.ti/
/mɪˈnɒɹ.ɪ.ti/
retirement/ˈɹəˈtaɪ.ə(ɹ).mənt/
priority/pɹaɪˈɒɹɪti/
arrival/əˈɹaɪ.vəl/
rise/ɹaɪz/
arise/əˈɹaɪz/
nineteenth/ˌnaɪnˈtiːnθ/
guidance/ˈɡaɪdəns/
cycle/ˈsaɪkəl/
mile/maɪ̯l/
pilot/ˈpaɪlət/
survival/sɚˈvaɪvəl/
alliance/əˈlaɪ.əns/
prize/pɹaɪz/
spite/spaɪt/
precise/pɹɪˈsaɪs/
device/dəˈvaɪs/
slight/slaɪt/
arrive/əˈɹaɪv/
climate/ˈklaɪmɪt/
childhood/ˈtʃaɪldhʊd/
final/ˈfaɪ.nəl/
psychological/ˌsaɪkəˈlɒdʒɪkl/
violent/ˈvaɪ(ə)lənt/
pride/pɹaɪd/
buyer/ˈbaɪ.ə(ɹ)/
rely/ɹɪˈlaɪ/
supply/səˈplaɪ/
thereby/ðɛɹˈbaɪ/
psychology/saɪˈkɑlədʒi/
anxiety/ˌæŋ(ɡ)ˈzaɪ.ə.ti/
knife/naɪf/
blind/blaɪnd/
excitement/ɪkˈsaɪtmənt/
define/dɪˈfaɪn/
tight/taɪt/
liable/ˈlaɪ̯əbəl/
/ˈlaɪ̯əbɫ̩/
/ˈlaɪ̯əbəɫ/
profile/ˈpɹəʊfaɪl/
reliable/ɹɪˈlaɪəbəl/
deny/dɪˈnaɪ/
realize/ˈɹi.ə.laɪz/
hide/haɪd/
wire/waɪə(ɹ)/
desirable/dɪˈzaɪ(j)əɹəbəɫ/
ideology/aɪ.di.ˈɑl.ə.dʒi/
/ɪ.di.ˈɑl.ə.dʒi/
recognize/ˈɹɛkəɡnaɪz/
justify/ˈdʒʌstɪfaɪ/
advise/ədˈvaɪz/
scientist/ˈsaɪən.tɪst/
wildlife/ˈwaɪldlaɪf/
wright/ɹaɪt/
acquire/əˈkwaɪɹ/
biological/ˌbaɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪkəl/
diary/ˈdaɪəɹi/
bible/ˈbaɪbəl/
whereby/wɛə(ɹ)ˈbaɪ/
satisfy/ˈsætɪsfaɪ/
wise/waɪz/
lightly/ˈlaɪtli/
isolation/ˌaɪsəˈleɪʃən/
tie/taɪ/
lifetime/ˈlaɪftaɪm/
bike/baɪk/
directive/daɪˈɹɛk.tɪv/
enquiry/ɛnˈkwaɪ.ɹi/
suicide/ˈsuːɪˌsaɪd/
/ˈsjuːɪˌsaɪd/
diagnosis/daɪəɡˈnəʊsɪs/
delight/dəˈlaɪt/
/dɪˈlaɪt/
tide/taɪd/
strike/stɹaɪk/
remind/ɹəˈmaɪnd/
/ɹɪˈmaɪnd/
dialogue/ˈdaɪəlɒɡ/
triumph/ˈtɹaɪʲʌmf/
hierarchy/ˈhaɪə.ɹɑːɹ.kɪ/
/ˈhaɪɹ.ɑːɹ.kɪ/
rice/ɹaɪs/
satellite/ˈsætəlaɪt/
hypothesis/haɪˈpɒθɪ̈sɪs/
tightly/ˈtaɪtli/
combine/kəmˈbaɪn/
hostile/ˈhɒstaɪl/
/ˈhɒstəl/
ride/ɹaɪd/
dimension/daɪˈmɛnʃən/
compromise/ˈkɒmpɹəˌmaɪz/
dynamic/daɪˈnæ.mɪk/
tribunal/tɹaɪˈbjunəl/
/tɹəˈbjunəl/
indirect/ˌɪndaɪˈɹɛkt/
/ˌɪndɪˈɹɛkt/
cry/kɹaɪ̯/
pile/paɪl/
fibre/ˈfaɪ.bə(ɹ)/
mild/ˈmaɪld/
adviser/ædˈvaɪz.ɚ/
climb/klaɪm/
/kˡlaɪm/
virus/ˈvaɪɹəs/
imply/ɪmˈplaɪ/
worthwhile/wɜː(ɹ)θˈwaɪl/
lively/ˈlaɪvli/
comply/kəmˈplaɪ/
fortnight/ˈfɔːt.naɪt/
insight/ˈɪnsaɪt/
dioxide/daɪˈɒksaɪd/
diversity/daɪˈvɜː(ɹ)sɪti/
/dɪˈvɜː(ɹ)sɪti/
nightmare/ˈnaɪt.mɛə/
outline/ˈaʊtlaɪn/
isle/aɪ̯l/
supplier/səˈplaɪə/
bias/ˈbaɪəs/
meantime/ˈmiːntaɪm/
migration/maɪˈɡɹeɪʃ(ə)n/
diverse/daɪˈvɜːs/
horizon/həˈɹaɪzən/
criterion/kɹaɪˈtɪəɹi.ən/
/kɹɪˈtɪəɹi.ən/
compliance/kəmˈplaɪəns/
qualify/ˈkwɑl.ɪ.faɪ/
specify/ˈspɛsɪfaɪ/
diameter/daɪˈæmɪtə(ɹ)/
sunshine/ˈsʌnʃaɪn/
diagram/ˈdaɪ.ə.ɡɹæm/
minus/ˈmaɪnəs/
divine/dɪˈvaɪn/
sunlight/ˈsʌnlaɪt/
lion/ˈlaɪən/
decisive/dɪˈsaɪsɪv/
pint/paɪnt/
hydrogen/ˈhaɪdɹədʒən/
invite/ɪnˈvaɪt/
reply/ɹɪˈplaɪ/
likelihood/ˈlaɪklihʊd/
likewise/ˈlaɪk.waɪz/
bile/baɪl/
divide/dɪˈvaɪd/
inside/ˈɪnsaɪd/
/ɪnˈsaɪd/
diamond/ˈdaɪ(ə)mənd/
lifestyle/ˈlaɪfˌstaɪl/
pie/paɪ/
polite/pəˈlaɪt/
bride/bɹaɪd/
silently/ˈsaɪləntli/
retire/ɹəˈtaɪ.ə(ɹ)/
psychiatric/ˌsaɪ.ki.ˈæt.ɹɪk/
biology/baɪˈɑlədʒi/
delightful/dɪˈlaɪtfəɫ/
dilemma/daɪˈlɛmə/
/dɪˈlɛmə/
knight/naɪt/
shy/ʃaɪ/
occupy/ˈɒkjʊpaɪ/
hire/haɪə/
/ˈhaɪə/
sigh/saɪ/
copyright/ˈkɑpiˌɹaɪt/
paradise/ˈpæɹədaɪs/
/ˈpɛɹədaɪs/
choir/kwaɪ.ə(ɹ)/
resign/ɹɪˈzaɪn/
rider/ˈɹaɪdə(ɹ)/
pine/paɪn/
rival/ˈɹaɪvəl/
exile/ˈɛɡˌzaɪl/
/ˈɛkˌsaɪl/
daylight/ˈdeɪlaɪt/
viable/ˈvaɪəbəl/
fighter/ˈfaɪ.tə(ɹ)/
ninth/naɪnθ/
spine/spaɪn/
goodbye/ɡʊdˈbaɪ/
irony/ˈaɪə.ɹən.i/
giant/ˈdʒaɪ.ənt/
highway/ˈhaɪweɪ/
asylum/əˈsaɪləm/
deadline/ˈdɛdˌlaɪn/
derive/dəˈɹaɪv/
clarify/ˈklæɹɪfaɪ/
riot/ˈɹaɪ.ət/
tiger/ˈtaɪɡɚ/
nitrogen/ˈnaɪ.tɹə.dʒən/
/ˈnɐɪtʰɹədʒən/
missile/ˈmɪsaɪl/
ivory/ˈaɪvəɹi/
reliance/ɹɪˈlaɪəns/
appetite/ˈæp.ə.taɪt/
fragile/ˈfɹædʒaɪl/
iris/ˈaɪɹɪs/
piper/ˈpaɪ.pə/
fly/flaɪ/
slice/slaɪs/
organize/ˈɔɹɡənaɪz/
bicycle/ˈbaɪsɪkl̩/
besides/bəˈsaɪdz/
/biˈsaɪdz/
biography/baɪˈɒɡɹəfi/
libel/ˈlaɪbəl/
mankind/mænˈkaɪnd/
lightning/ˈlaɪt.nɪŋ/
insider/ɪnˈsaɪdɚ/
/ˈɪnsaɪdɚ/
triangle/ˈtɹaɪəŋɡəl/
/ˈtɹaɪˌæŋɡəl/
hygiene/ˈhaɪdʒiːn/
bilateral/baɪˈlætəɹəl/
librarian/laɪˈbɹɛɹ.i.ən/
naive/naɪˈiv/
franchise/ˈfɹænt͡ʃaɪ̯z/
admire/ədˈmaɪə/
thigh/θaɪ/
enzyme/ˈɛn.zaɪm/
denial/dɪˈnaɪ.əl/
diagnostic/daɪəˈɡnɒstɪk/
textile/ˈtɛks.taɪl/
modify/mɒdɪfaɪ̯/
brightly/ˈbɹaɪtli/
civilization/ˌsɪv.ɪ.laɪˈzeɪ.ʃən/
tribe/tɹaɪb/
kylie/ˈkaɪli/
tidy/ˈtaɪdi/
dietary/ˈdaɪətɹi/
slide/slaɪd/
plight/plaɪt/
ironic/aɪˈɹɒn.ɪk/
kite/kaɪt/
tribal/ˈtɹaɪbəl/
wipe/waɪp/
shiny/ˈʃaɪni/
comprise/kəmˈpɹaɪz/
kindness/ˈkaɪndnəs/
nylon/ˈnaɪlɒn/
demise/dɪˈmaɪz/
finely/ˈfaɪnli/
hepatitis/ˌhɛpəˈtaɪ̯tɪs/
rifle/ˈɹaɪfəl/
bind/baɪnd/
entitlement/ənˈtaɪtəlmənt/
excise/ˈɛkˌsaɪz/
spider/ˈspaɪdɚ/
emphasize/ˈɛm.fə.saɪz/
unlike/ʌnˈlaɪk/
diabetes/ˌdaɪəˈbiːtiːz/
/ˌdaɪəˈbiːtɪs/
coincide/ˌkoʊɪnˈsaɪd/
hierarchical/ˌhaɪəɹˈɑːkɪkəl/
lime/laɪm/
butterfly/ˈbʌtə(ɹ)flaɪ/
icy/ˈaɪsi/
housewife/ˈhaʊs.waɪf/
microwave/ˈmaɪkɹəˌweɪv/
finite/ˈfaɪnaɪt/
climax/ˈklaɪmæks/
idle/ˈaɪd(ə)l/
ripe/ɹaɪp/
/ɹaːɪp/
pioneer/ˌpaɪəˈnɪəɹ/
mildly/ˈmaɪldli/
fertile/ˈfɜːtaɪl/
bite/baɪt/
headline/ˈhɛd.laɪn/
ivy/ˈaɪvi/
pipeline/ˈpaɪpˌlaɪn/
juvenile/ˈdʒuː.vən.aɪl/
archive/ˈɑːkaɪv/
diocese/ˈdaɪəsɪs/
/ˈdaɪəsiːz/
outsider/ˌaʊtˈsaɪdəɹ/
pike/paɪk/
chile/ˈtʃaɪl/
microscope/ˈmaɪkɹəskəʊp/
proprietary/pɹəˈpɹɑɪ.ə.teɪɹ.i/
tyre/taɪə(ɹ)/
apologise/əˈpɒləˌdʒaɪz/
proprietor/pɹəˈpɹaɪətɚ/
pi/paɪ/
maritime/ˈmæ.ɹɪˌtaɪm/
violin/ˌvaɪəˈlɪn/
/ˌvaɪ̯ɪ̈ˈlɪn/
gina/ˈdʒaɪnə/
spy/spaɪ/
sometime/ˈsʌmˌtaɪm/
paradigm/ˈpæɹ.ə.daɪm/
outside/aʊtˈsaɪd/
daytime/ˈdeɪtaɪm/
multiply/ˈmʌltɪplaɪ/
suffice/səˈfaɪs/
baseline/ˈbeɪslaɪn/
psychologist/ˌsaɪˈkɑl.ə.d͡ʒɪst/
stylistic/staɪˈlɪstɪk/
defiance/dɪˈfaɪ(j)əns/
shrine/ʃɹaɪ̯n/
dislike/dɪsˈlaɪk/
/ˈdɪslaɪk/
stylish/ˈstaɪlɪʃ/
reconcile/ˈɹɛkənsaɪl/
diabetic/daɪəˈbɛtɪk/
triumphant/tɹaɪˈʌmfənt/
rivalry/ˈɹaɪ.vəl.ɹi/
line-up/ˈlaɪn.ʌp/
moonlight/ˈmunˌlaɪt/
lifeboat/ˈlaɪfˌbəʊt/
digestion/daɪˈdʒɛstʃən/
/dɨˈdʒɛstʃən/
hypothetical/ˌhaɪpəˈθɛtɪkl/
ion/ˈaɪən/
/ˈaɪɒn/
upside/ˈʌpˌsaɪd/
violation/ˌvaɪɵˈleɪʃən/
alpine/ˈæl.paɪn/
dialect/ˈdaɪ.ə.ˌlɛkt/
dire/ˈdaɪ̯ə(ɹ)/
rye/ɹaɪ/
dynasty/ˈdaɪnəsti/
viability/ˌvaɪəˈbɪlɪti/
benign/bɪˈnaɪn/
cider/ˈsaɪ.dɚ/
fiery/ˈfaɪəɹi/
arthritis/ɑː(ɹ)θˈɹaɪtɪs/
online/ˈɒnˌlaɪn/
vibration/vaɪˈbɹeɪʃən/
nitrate/ˈnaɪˌtɹeɪt/
/ˈnɐɪˑˌtʰɹeɪt/
shine/ʃaɪn/
/ʃaːɪn/
tidal/ˈtaɪd(ə)l/
typewriter/ˈtaɪpɹaɪtə(ɹ)/
unite/juˈnaɪt/
/jʊˈnaɪt/
/ju̟ˈnaɪ̯ʔ/
/ju̟ˈnaɪ̯(ʔ)t̚/
childish/ˈtʃaɪldɪʃ/
vice/vaɪs/
criticise/ˈkɹɪtɪsaɪz/
upright/ˈʌpɹaɪt/
vitality/vaɪˈtælɪti/
/vaɪˈtælɪɾi/
triangular/tɹaɪˈæŋ.ɡjə.lə/
/tɹaɪˈæŋ.ɡjʊ.lə/
glider/ˈɡlaɪdə(ɹ)/
tighten/ˈtaɪ.tən/
overtime/ˈoʊvɚˌtaɪm/
diagonal/daɪˈæɡənəl/
/daɪˈæɡnəl/
divert/daɪˈvɜːt/
hindsight/ˈhaɪndsaɪt/
thrive/θɹaɪv/
decidedly/dɪˈsaɪdɪdli/
fry/fɹaɪ/
wry/ɹaɪ/
aisle/aɪ̯l/
frighten/ˈfɹaɪtn̩/
dye/daɪ/
inspire/ɪn.ˈspaɪɹ/
micro/ˈmaɪ.kɹoʊ/
wight/waɪt/
xi/ksaɪ/
/zaɪ/
/saɪ/
/ksiː/
vine/vaɪn/
liar/ˈlaɪ.ə/
friar/ˈfɹaɪɚ/
gigantic/dʒaɪˈɡæntɪk/
icon/ˈaɪ.kən/
oxide/ˈɒksaɪd/
unwise/ʌnˈwaɪz/
isolate/ˈaɪsəleɪt/
fright/fɹaɪt/
alignment/əˈɫaɪnmənt/
chloride/ˈklɔːɹaɪd/
desire/dɪˈzaɪə/
messiah/məˈsaɪ.ə/
timely/ˈtaɪmli/
guise/ˈɡaɪz/
eyebrow/ˈaɪˌbɹaʊ/
tier/ˈtaɪ.ə(ɹ)/
highlight/ˈhaɪ.ˌlaɪt/
primacy/ˈpɹaɪ.mə.si/
/ˈpɹɪ.mə.si/
almighty/ɔːlˈmaɪti/
viral/ˈvaɪɹəl/
psychiatrist/ˌsaɪˈkaɪ.ə.tɹɪst/
violet/ˈvaɪlɪt/
/ˈvaɪə.lɪt/
/ˈvaɪ.ə.lɪt/
/ˈvaɪ.ɵ̞.lɪt/
untidy/ʌnˈtaɪdi/
assign/əˈsaɪn/
viscount/ˈvaɪkaʊnt/
enquire/ɪŋˈkwaɪɹ/
citation/saɪˈteɪʃən/
wisely/ˈwaɪzli/
spiral/ˈspaɪɹəl/
survivor/sɚˈvaɪvɚ/
twilight/ˈtwaɪlaɪt/
kindly/ˈkaɪndli/
subscribe/səbˈskɹaɪb/
tile/taɪl/
saline/ˈseɪ.laɪn/
alongside/ə.lɔŋˈsaɪd/
pious/ˈpaɪəs/
miner/ˈmaɪnə/
revise/ɹɪˈvaɪ̯z/
indictment/ɪnˈdaɪt.mənt/
strive/ˈstɹaɪv/
futile/ˈfjuː.taɪ.əl/
notify/ˈnoʊtɪfaɪ/
biotechnology/ˈbaɪəʊˌtɛk.nɒl.əʊ.dʒi/
defiant/dɪˈfaɪ(j)ənt/
fiat/ˈfaɪæt/
vibrant/ˈvaɪbɹənt/
classify/ˈklæsɪfaɪ/
sacrifice/ˈsækɹɪfaɪs/
amplifier/ˈæm.plə.faɪ.ə/
deprive/dɪˈpɹaɪv/
expiry/ɪkˈspaɪ.əɹ.i/
/ɛkˈspaɪ.əɹ.i/