Pronunciation – the diphthong /aʊ/ – OW

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

/aʊ/ is a diphthong sound which means it is a combination of two vowel sounds that are pronounced within the same syllable.

The aʊ sound is a combination of /æ/ and /ʊ/ or /u:/. Like vowels the diphthongs are all made through the mouth and are voiced which means that you vibrate your vocal chords to make the sound.

Unlike with vowels and consonants, when you pronounce a diphthong sound, your mouth will change position and shape as you say the sound, because they combine two vowel sounds.So as you say the /aʊ/ sound your mouth will start on the position of the /æ/ sound and then allow your mouth and lips to close as you finish on the position of the /ʊ/ or /u:/ sound.

Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next
WordPronunciation (IPA)
out/aʊt/
about/əˈbaʊt/
how/haʊ/
house/haʊs/
power/ˈpaʊə(ɹ)/
/ˈpaʊ.ə(ɹ)/
council/ˈkaʊn.səl/
south/saʊθ/
around/əˈɹaʊnd/
town/taʊn/
/tʰaʊ̯n/
amount/əˈmaʊnt/
account/ə.ˈkaʊnt/
throughout/θɹuːˈʷaʊt/
county/ˈkaʊnti/
allow/əˈlaʊ/
hour/ˈaʊə(ɹ)/
/ˈhaʊə(ɹ)/
doubt/daʊt/
mouth/maʊθ/
powerful/ˈpaʊɚfʊl/
pound/paʊnd/
output/ˈaʊtpʊt/
crown/kɹaʊn/
ourselves/aʊɚˈsɛlvz/
/ɑɹˈsɛlvz/
somehow/ˈsʌmhaʊ/
brown/bɹaʊn/
household/ˈhaʊshəʊld/
mountain/ˈmaʊntɪn/
foundation/faʊnˈdeɪʃən/
/faʊ̯nˈdeɪ̯ʃn̩/
outcome/ˈaʊtkʌm/
tower/ˈtaʊ.ə(ɹ)/
proud/pɹaʊd/
round/ˈɹaʊnd/
outer/ˈaʊtɚ/
announcement/ʌˈnaʊs.mɛnt/
undoubtedly/ʌnˈdaʊtɪdli/
allowance/əˈlaʊəns/
count/kaʊnt/
cloud/klaʊd/
boundary/ˈbaʊndɹi/
mouse/maʊs/
ours/ˈaʊɚz/
/ɑɹz/
counter/ˈkaʊntɚ/
/ˈkʰaʊ̯ɾ̃ɚ/
nowadays/ˈnaʊ.ə.deɪz/
loud/laʊd/
shower/ˈʃaʊ.ə(ɹ)/
profound/pɹəˈfaʊnd/
outline/ˈaʊtlaɪn/
lounge/laʊndʒ/
cow/kaʊ̯/
down/daʊn/
powder/ˈpaʊ.də(ɹ)/
bowel/ˈbaʊ.əl/
founder/ˈfaʊndɚ/
sound/saʊnd/
doubtful/ˈdaʊtfəl/
accountability/ə.ˌkaʊn.tə.ˈbɪl.ət.i/
outlook/ˈaʊtlʊk/
owl/aʊl/
/ˈaʊ.wl̩/
compound/ˈkɒmpaʊnd/
announce/ʌˈnaʊns/
mount/maʊnt/
outdoor/ˌaʊtˈdɔː/
flour/ˈflaʊə/
counsel/ˈkaʊn.səl/
outset/ˈaʊtsɛt/
greenhouse/ˈɡɹiːnˌhaʊs/
loudly/ˈlaʊdli/
aloud/əˈlaʊd/
accountant/ə.ˈkaʊn.tənt/
accountancy/ə.ˈkaʊnt.ən.si/
towel/taʊl/
/taʊ.əl/
outfit/ˈaʊtfɪt/
gown/ɡaʊn/
counterpart/ˈkaʊntəˌpɑːt/
brow/bɹaʊ/
lb/paʊnd/
thou/ðaʊ/
trout/tɹaʊt/
playground/ˈpleɪɡɹaʊnd/
fountain/ˈfaʊn.tn̩/
accountable/ʌˈkaʊntəbl̩/
foul/faʊl/
outrage/ˈaʊt.ɹeɪd͡ʒ/
drought/dɹaʊt/
housewife/ˈhaʊs.waɪf/
spouse/spaʊs/
noun/naʊn/
proudly/ˈpɹaʊdli/
outrageous/aʊtˈɹeɪdʒəs/
sour/ˈsaʊ(ə)ɹ/
outsider/ˌaʊtˈsaɪdəɹ/
outlet/ˈaʊtlɛt/
/ˈaʊtlɪt/
outside/aʊtˈsaɪd/
paramount/ˈpa.ɹə.maʊnt/
endowment/ɪnˈdaʊmənt/
outing/ˈaʊtɪŋ/
without/wɪθˈaʊt/
/wɪðˈaʊt/
countess/ˈkaʊntɨs/
outward/ˈaʊt.wɚd/
blouse/blaʊs/
/blaʊz/
couch/kaʊtʃ/
mound/maʊnd/
wow/waʊ̯/
anyhow/ˈɛn.i.haʊ/
/ˈæn.i.haʊ/
shout/ʃaʊt/
frown/fɹaʊn/
arousal/əˈɹaʊzəl/
voucher/ˈvaʊtʃə(ɹ)/
vowel/ˈvaʊ.əl̩/
eyebrow/ˈaɪˌbɹaʊ/
auguste/ˈaʊɡʊst/
bout/ˈbaʊt/
viscount/ˈvaɪkaʊnt/
surround/səˈɹaʊnd/
stout/staʊt/
drown/dɹaʊn/
clown/klaʊn/
bounce/baʊns/
brownie/ˈbɹaʊni/
ounce/aʊns/
coward/ˈkaʊəd/
pouch/paʊt͡ʃ/
cowboy/ˈkaʊˌbɔɪ/
downhill/ˌdaʊnˈhɪl/
arouse/əˈɹaʊz/
frau/fɹaʊ/
lighthouse/ˈlaɪthaʊs/
plough/plaʊ/
foreground/ˈfɔː(ɹ)ˌɡɹaʊnd/
trouser/ˈtɹaʊzə/
outright/aʊtˈɹaɪt/
township/ˈtaʊnʃɪp/
scout/skaʊt/
pronounce/pɹəˈnaʊns/
undoubted/ʌnˈdaʊtɪd/
prowess/ˈpɹaʊəs/
abound/əˈbaʊnd/
outcry/ˈaʊtkɹaɪ/
cloudy/ˈklaʊdi/
hound/haʊnd/
know-how/ˈnəʊ.haʊ/
hourly/ˈaʊ̯əli/
ow/ˈaʊ/
mountainous/ˈmaʊntɪnəs/
nowt/naʊt/
/nɒʊt/
pronoun/ˈpɹəʊnaʊn/
devout/dɪˈvaʊt/
playhouse/ˈpleɪhaʊs/
grouse/ɡɹaʊs/
discount/dɪsˈkaʊnt/
bounty/ˈbaʊnti/
greyhound/ˈɡɹeɪhaʊnd/
foundry/faʊndɹi/
blackout/ˈblækaʊt/
clout/klaʊt/
soundly/ˈsaʊnd.lɪ/
vow/vaʊ/
gunpowder/ˈɡʌnˌpaʊdə/
browse/bɹaʊz/
lookout/ˈlʊkaʊt/
mouthpiece/ˈmaʊθˌpiːs/
shroud/ʃɹaʊd/
countenance/ˈkaʊn.tɪ.nəns/
/ˈkaʊn.tən.əns/
wildfowl/ˈwaɪldfaʊl/
denounce/diˈnaʊns/
/dəˈnaʊns/
dowry/ˈdaʊəɹi/
owt/aʊt/
/ɒʊt/
drowsy/ˈdɹaʊzi/
knockout/ˈnɒkaʊt/
cowardice/ˈkaʊədɪs/
cowardly/ˈkaʊədli/
dowd/daʊd/
bower/baʊ.əɹ/
/baʊəɹ/
fowl/faʊl/
outwith/aʊtwɪð/
/aʊtwɪθ/
outcrop/ˈaʊt.kɹɑp/
loudspeaker/laʊdˈspiːkə/
woodhouse/ˈwʊd.haʊs/
countdown/ˈkaʊntˌdaʊn/
sow/saʊ/
howl/haʊl/
downpour/daʊn.pɔː(ɹ)/
ouch/ˈaʊtʃ/
householder/ˈhaʊshoʊldə(ɹ)/
penthouse/ˈpɛnthaʊs/
crouch/kɹaʊt͡ʃ/
bouncer/ˈbaʊnsə(ɹ)/
oust/aʊst/
roundabout/ˈɹaʊndəˌbaʊt/
/country=us/
crowd/kɹaʊd/
bough/baʊ/
growl/ɡɹaʊl/
counterfeit/ˈkaʊn.tɚˌfɪt/
snout/snaʊt/
unsound/ˌʌnˈsaʊnd/
devour/dɪˈvaʊ(w)ə(ɹ)/
scowl/skaʊl/
trowel/ˈtɹaʊ.əl/
battleground/ˈbætəlˌɡɹaʊnd/
boathouse/ˈboʊtˌhaʊs/
downwind/ˌdaʊnˈwɪnd/
outreach/ˈaʊtɹiːtʃ/
touchdown/ˈtʌtʃdaʊn/
cowslip/ˈkaʊ.slɪp/
downright/ˈdaʊnˌɹaɪt/
ploughman/ˈplaʊ.mən/
spout/spaʊt/
endow/ɪnˈdaʊ/
outpost/ˈaʊtˌpoʊst/
dowager/ˈdaʊədʒə/
flounder/ˈflaʊndɚ/
workout/ˈwəːk.aʊt/
downside/ˈdaʊnˌsaɪd/
renown/ɹɪˈnaʊn/
fallout/ˈfɔːlaʊt/
confound/kənˈfaʊnd/
cauliflower/ˈkɒl.i.flaʊ.ə/
/ˈkɒl.ɪ.flaʊ.ə/
sunflower/ˈsʌnˌflaʊəɹ/
vouch/ˈvaʊtʃ/
mountaineer/ˌmaʊn.tɪnˈɪə̯(ɹ)/
prow/pɹaʊ/
announcer/əˈnaʊnsə/
grout/ɡɹaʊt/
willpower/ˈwɪlˌpaʊɚ/
dowdy/ˈdaʊdi/
/ˈdoudē/
gow/ɡaʊ/
brownish/ˈbɹaʊnɪʃ/
dower/ˈdaʊ.əɹ/
espouse/ɪˈspaʊz/
cornflour/ˈkɔːn.flaʊə/
horsepower/ˈhɔɹsˌpaʊɚ/
powdery/ˈpaʊdəɹi/
thousandth/ˈθaʊzəntθ/
chow/tʃaʊ/
flout/flaʊt/
lout/laʊt/
outermost/ˈaʊtɚmoʊst/
tout/taʊt/
cowl/kaʊl/
let-down/ˈlɛtdaʊn/
outwit/aʊtˈwɪt/
expound/ɪkˈspaʊnd/
gout/ɡaʊt/
roundel/ˈɹaʊn.dəl/
overpower/əʊvəˈpaʊə/
washout/ˈwɒʃaʊt/
cut-out/ˈkʌt.aʊt/
downy/ˈdaʊni/
tau/taʊ/
/tɔː/
rouse/ˈɹaʊz/
time-out/ˈtaɪm.aʊt/
surmount/səˈmaʊnt/
louse/laʊs/
glasshouse/ˈɡlɑːshaʊs/
outrun/ˈaʊtɹʌn/
outdo/aʊtˈdu/
scoundrel/ˈskaʊ̯ndɹəl/
bountiful/ˈbaʊntɪfʌl/
dowel/ˈdaʊəl/
jowl/dʒaʊl/
outbid/aʊtˈbɪd/
outlast/ˌaʊtˈlɑːst/
cower/ˈkaʊɚ/
outlive/aʊtˈlɪv/
wheelhouse/ˈʍiːlˌhaʊs/
douse/daʊs/
flowerpot/ˈflaʊɚˌpɑt/
merry-go-round/ˈmɛ.ɹi.ɡoʊ.ɹaʊnd/
/ˈmɛ.ɹi.ɡə.ɹaʊnd/
foulness/ˈfaʊəl.nəs/
/ˈfaʊl̩.nəs/
nous/naʊs/
dormouse/ˈdɔɹmaʊs/
cowrie/kaʊɹi/
disallow/dɪsəˈlaʊ/
mousetrap/ˈmaʊsˌtɹæp/
browser/ˈbɹaʊzə(ɹ)/
ciao/tʃaʊ/
downer/ˈdaʊnə/
sandgrouse/ˈsændˌɡɹaʊs/
counterfactual/ˌkaʊntɚˈfæktʃuəl/
doughty/ˈdaʊ.ti/
houseboat/ˈhaʊsˌboʊt/
readout/ˈɹiːdaʊt/
sprout/spɹaʊt/
well-rounded/ˌwɛlˈɹaʊndɪd/
chihuahua/tʃɪ.waʊ(w).ə/
gouge/ɡaʊdʒ/
redoubt/ɹɪˈdaʊt/
disavowal/dɪsəˈvaʊ(ə)ɫ/
outgrow/ˌaʊtˈɡɹəʊ/
houseman/ˈhaʊsmən/
prowl/pɹaʊl/
hidebound/ˈhaɪd.baʊnd/
pout/paʊt/
bloodhound/ˈblʌdhaʊnd/
disavow/dɪsəˈvaʊ/
downsize/ˈdaʊnsaɪz/
bakehouse/ˈbeɪkhaʊs/
cornflower/ˈkɔɹnˌflaʊɚ/
floury/ˈflaʊɹi/
hideout/ˈhaɪdˌaʊt/
rout/ɹaʊt/
resoundingly/ɹɪˈzaʊndɪŋli/
outbuilding/ˈaʊtˌbɪl.dɪŋ/
ouster/aʊstə/
housewifery/ˈhaʊswɪfəɹi/
weltanschauung/ˈvɛltɑːnˌʃaʊʊŋ/
cloudburst/ˈklaʊdˌbɝst/
howitzer/ˈhaʊ.ɪts.ə(ɹ)/
resound/ˌɹiːˈsaʊnd/
clownish/ˈklaʊnɪʃ/
browbeat/ˈbɹaʊ.biːt/
gouda/ˈɡaʊdə/
/ˈxaʊdə/
/ˈɡuːdə/
layabout/ˈleɪəˌbaʊt/
plowman/ˈplaʊ.mən/
ballgown/ˈbɔːl.ɡaʊn/
countable/ˈkaʊntəbəl/
/ˈkʰaʊntəbl̩/
gouger/ˈɡaʊdʒ.ə/
kowtow/ˌkaʊˈtaʊ/
shootout/ˈʃuːtaʊt/
about-face/əˈbaʊtˌfeɪs/
gaucho/ˈɡaʊtʃoʊ/
joust/dʒaʊst/
owlish/ˈaʊlɪʃ/
houseroom/ˈhaʊsɹuːm/
impound/ɪmˈpaʊ̯nd/
gauleiter/ˈɡaʊlaɪtə/
flounce/flaʊns/
woodlouse/ˈwʊd.ˌlaʊs/
countermand/ˌkaʊntəˈmɑːnd/
outsource/ˈaʊtˌsɔɹs/
remount/ɹiːˈmaʊnt/
sauerkraut/ˈsaʊɚˌkɹaʊt/
southpaw/ˈsaʊθˌpɔː/
hourglass/ˈaʊəɡlɑːs/
howdah/ˈhaʊdə/
outlawry/ˈaʊtlɔːɹi/
paramountcy/ˈpaɹəmaʊn(t)si/
chowder/ˈtʃaʊdɚ/
growler/ˈɡɹaʊlə/
howzat/ˈhaʊˌzat/
mahout/məˈhaʊt/
/məˈhuːt/
trow/tɹaʊ/
vouchsafe/ˌvaʊtʃˈseɪf/
download/ˈdaʊnˌləʊd/
lights-out/laɪts.aʊt/
pounce/paʊns/
redound/ɹɪˈdaʊnd/
/ɹəˈdaʊnd/
southside/ˈsaʊθˌsaɪd/
downgrade/ˈdaʊnˌɡɹeɪd/
flophouse/ˈflɒphaʊs/
foul-up/ˈfaʊl ʌp/
grouchy/ˈɡɹaʊtʃi/
groundbreaking/ˈɡɹaʊndbɹeɪkɪŋ/
howdy/ˈhaʊdi/
outro/ˈaʊ.tɹoʊ/
abouts/əˈbaʊts/
accountably/ə.ˈkaʊn.tə.bli/
carouse/kəˈɹaʊz/
dhow/daʊ/
dowitcher/ˈdaʊ.ɪtʃə(ɹ)/
outgun/ˌaʊtˈɡʌn/
peafowl/ˈpiːˌfaʊl/
roundworm/ˈɹaʊndˌwɝm/
treehouse/ˈtɹiːˌhaʊs/
aboveground/əˈbʌvˌɡɹaʊnd/
auslese/aʊsˈleɪzə/
gaur/ɡaʊə/
gowk/ɡaʊk/
grouch/ɡɹaʊtʃ/
mountebank/ˈmaʊntəˌbæŋk/
outliner/ˈaʊtlʌɪnə/
powertrain/ˈpaʊɚˌtɹeɪn/
smokehouse/ˈsmoʊkˌhaʊs/
avow/əˈvaʊ/
cloud-cuckoo-land/klaʊdˈkʊkuːlænd/
cofounder/kəʊˈfaʊndə(ɹ)/
countability/kaʊnt.əˈbɪ.lɪ.ti/
counterpose/ˌkaʊn.tə.ˈpəʊz/
disempower/dɪsɪmˈpaʊ(w)ə(ɹ)/
frowsy/ˈfɹaʊzi/
gillyflower/ˈdʒɪl.ɪˌflaʊə/
houndstooth/ˈhaʊndstuːθ/
knout/naʊt/
pronouncedly/pɹəˈnaʊnsɪdli/
soursop/ˈsaʊəɹˌsɒp/
timeout/ˈtaɪm.aʊt/
towelette/taʊ.ˈlɛt/
/taʊ.ə.ˈlɛt/
trounce/tɹaʊns/
ablaut/ˈɑbˌlaʊt/
/ˈɑpˌlaʊt/
/ˈæbˌlaʊt/
aboutness/əˈbaʊt.nəs/
blowout/ˈbloʊaʊt/
cathouse/ˈkathaʊs/
cowbell/ˈkaʊˌbɛl/
cowlick/ˈkaʊˌlɪk/
deflower/dɪˈflaʊə(ɹ)/
drowse/dɹaʊz/
dumbfound/ˌdʌmˈfaʊnd/
/ˈdʌm.faʊnd/
fowling/ˈfaʊlɪŋ/
godown/ˈɡodaʊn/
lockdown/ˈlɒkˌdaʊn/
towhee/ˈtaʊhiː/
blousy/ˈblaʊsi/
/ˈblaʊzi/
bowdlerize/ˈbaʊd.lə.ˌɹaɪz/
caoutchouc/ˈkaʊtʃʊk/
/ˈkaʊtʃuk/
carousal/kəˈɹaʊzəl/
counter-magic/ˈkaʊntəˌmadʒɪk/
countervail/ˈkaʊntəveɪl/
crowdie/ˈkɹaʊdi/
frowzy/ˈfɹaʊzi/
grounder/ˈɡɹaʊndə(ɹ)/
houseleek/ˈhaʊsliːk/
housetop/ˈhaʊsˌtɑp/
lour/ˈlaʊə/
/ˈlaʊ.ə/
misdoubt/mɪsˈdaʊt/
outskirt/ˈaʊtskɝt/
owling/ˈaʊ.lɪŋ/
pickelhaube/ˈpɪk(ə)lhaʊbə/
power-political/ˌpaʊəpəˈlɪtɪkl̩/
qinghaosu/ˌtʃɪŋhaʊˈsuː/
rouncy/ˈɹaʊnsi/
sleepout/ˈsliːpaʊt/
sough/saʊ/
/sʌf/
sourdough/ˈsaʊɚdoʊ/
whacked-out/ˌwækt ˈaʊ̯t/
wowser/ˈwaʊzə(ɹ)/
abdominal pouch/æbˈdɑm.ə.nl̩ paʊt͡ʃ/
/əbˈdɑm.ə.nl̩ paʊt͡ʃ/
Abertawe/ˌæ.bɚˈtaʊ.(w)i/
abilao/ˈæ.bə.ˌlaʊ/
/ˌæ.bə.ˈlaʊ/
abounder/əˈbaʊn.dɚ/
about ship/əˈbaʊt ʃɪp/
about turn/əˈbaʊt tɚn/
abraum/ˈɑˌpɹaʊm/
abrenounce/ˌæb.ɹiˈnaʊnts/
abstract noun/ˈæbˌstɹækt naʊn/
Acadian owl/əˈkeɪ.di.n̩ aʊl/
accountableness/ə.ˈkaʊn.tə.bəl.nəs/
accountantship/ə.ˈkaʊnt.ənt.ˌʃɪp/
act out/ˌækt ˈaʊ̯t/
adown/əˈdaʊn/
afoul/əˈfaʊl/
Alabama-Quassarte Tribal Town/ˌæ.ləˈbæ.məˌkoʊwəˈsa.ti ˈtɹaɪbəl taʊ̯n/
amateur hour/ˈamətə ˈaʊə(ɹ)/
/.tjə/
/.tjʊə/
and how/ˈænd ˈhaʊ/
ang pow/ˌæŋˈpaʊ/
anlaut/ˈan.laʊt/
ao dai/ˈaʊ ˈdaɪ/
Aotearoan/aʊəteɪˈɹoʊən/
armshouse/ˈɑːmzhaʊs/
aufeis/aʊf.aɪs/
Aufklärer/ˈaʊfklɛːʀɐ/
/ˈaʊfklɛːʀɚ/
Aufklärung/ˈaʊfklɛəɹʊŋ/
Auschwitz/ˈaʊ̯ʃ.vɪts/
/ˈaʊ̯ʃ.wɪts/
auslaut/ˈaʊslaʊt/
auto da fe/ˈaʊtəʊ də ˈfeɪ/
background/ˈbæk.ɡɹaʊnd/
badmouth/ˈbæd.maʊθ/
bagna cauda/ˌbɑːnjə ˈkaʊdə/
Bandar Seri Begawan/ˌbɑːndəɹ sɪˌɹiː bɪˈɡaʊ.ən/
barn owl/ˈbɑːn ˌaʊl/
/ˈbɑɹn ˌaʊəl/
Bautzen/ˈbaʊtsən/
Bilbao/bɪlˈbaʊ/
birdsmouth/ˈbɜːdsmaʊθ/
blabbermouth/ˈblæb.ə(ɹ)ˌmaʊθ/
bo liao/boːˈlɪaʊ/
Bogan shower/boʊɡən ˈʃaʊʷə/
bone-eating snot flower worm/bəʊn iːtɪŋ ˈsnɒt flaʊə wɜːm/
bouk/baʊk/
/bəʊk/
boun/baʊn/
bow and scrape/ˈbaʊəndskɹeɪp/
bow out/baʊ aʊt/
bow shock/ˈbaʊʃɑk/
boy howdy/ˈbɔɪ ˈhaʊdi/
Braunschweiger/ˈbɹaʊnʃwaɪɡɚ/
Bridgetown/ˈbɹɪdʒˌtaʊn/
bring owls to Athens/bɹɪŋ ˈaʊlz tu ˈæ.θɪnz/
brown-bill/ˈbɹaʊnbɪl/
Brownie/ˈbɹaʊni/
Browning/ˈbɹaʊnɪŋ/
Brønsted-Lowry acid/ˈbɹəʊnstɛd ˈlaʊɹi ˈæsɪd/
/ˈbɹɒn./
/ˈbɹɜːn./
bughouse/ˈbʌɡhaʊs/
Caloundra/kəˈlaʊndɹə/
canhouse/ˈkanhaʊs/
catamount/ˈkætəmaʊnt/
cat’s meow/ˌkætsmiˈaʊ̯/
chaise lounge/ˌʃeɪz ˈlaʊndʒ/
Chao/tʃaʊ/
Chao Phraya/ˈtʃaʊ pɹəˈjɑː/
chap lau chu/tʃɑp laʊ tʃu/
Charlottetown/ˈʃɑɹlɪtaʊn/
Chau/tʃaʊ/
Chi-Town/ˈʃaɪtaʊn/
chiaus/tʃaʊs/
/tʃaʊʃ/
Chihuahua/tʃɪˈwaʊ(w).ə/
Chinatown/ˈtʃaɪnətaʊn/
choush/tʃaʊʃ/
Chow/tʃaʊ/
chow mein/ˌtʃaʊ ˈmeɪn/
chowderhead/ˈtʃaʊdɚhɛd/
chowkat/t͡ʃaʊˈkæt/
chowse/tʃaʊs/
close down/kləʊzˈdaʊn/