Pronunciation – the diphthong /eə/

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

This is a diphthong sound which means it is  a combination of two vowel sounds that are pronounced within the same syllable. The eә sound is a combination of /e/ and /ә/.

Unlike with vowels and consonants, when you pronounce a diphthong sound, your mouth will change position and shape as you say the sound, because they combine two vowel sounds.
So as you say the eə sound your mouth will start on the position of the /e/ sound and finish on the position of the /ә/ sound.

Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next
WordPronunciation (IPA)
there/ðɛə(ɹ)/
/ðɛː(ɹ)/
where/wɛə/
/wɛː/
area/ˈɛə̯ɹɪə̯/
therefore/ˈðɛəfɔː/
care/kɛə/
air/ˈɛə/
/ˈɛː/
hair/hɛə/
/hɛɚ/
fair/fɛə/
/fɛː/
share/ʃɛəɹ/
chair/t͡ʃɛə(ɹ)/
fairly/ˈfɛə(ɹ).li/
aircraft/ɛə.kɹɑː̩ft/
/ɛː.kɹɑː̩ft/
pair/pɛə(ɹ)/
welfare/ˈwɛlˌfɛə/
rare/ɹɛə/
wear/wɛə/
square/skwɛə(ɹ)/
/skwɛː(ɹ)/
anywhere/ˈɛnɪwɛə/
parent/ˈpɛəɹənt/
/ˈpeəɹənt/
/ˈpæɹənt/
everywhere/ɛv.ɹi.(h)weə(ɹ)/
vary/ˈvɛəɹi/
prepare/pɹɪˈpɛə/
airport/ˈɛə.pɔːt/
barely/ˈbɛə(ɹ).li/
bare/bɛə(ɹ)/
/bɛː(ɹ)/
prayer/pɹɛə(ɹ)/
hardware/ˈhɑːdˌwɛə/
dare/dɛə(ɹ)/
whereby/wɛə(ɹ)ˈbaɪ/
unfair/ʌnˈfɛə(ɹ)/
/ɐnˈfɛə(ɹ)/
/ʌnˈfɛː(ɹ)/
/ɐnˈfɛː(ɹ)/
spare/ˈspɛə(ɹ)/
scarcely/ˈskɛəsli/
repair/ɹɪˈpɛə/
thereafter/ˌðeəɹˈɑːftə/
nightmare/ˈnaɪt.mɛə/
variable/ˈvɛəɹ.i.ə.bl̩/
bear/bɛə(ɹ)/
/bɛː(ɹ)/
theirs/ðɛəz/
/ðɛːz/
heir/ɛə(ɹ)/
dairy/ˈdɛəɹi/
declare/dɪˈkleə/
fare/fɛə(ɹ)/
wary/wɛəɹ.i/
fairy/ˈfɛəɹɪ/
stare/stɛəɹ/
armchair/ˈɑː(ɹ)mtʃɛə(ɹ)/
scarce/ˈskɛəs/
wheelchair/ˈwiːltʃɛə(ɹ)/
mare/mɛə/
beware/ˌbiˈwɛəɹ/
careless/ˈkɛəlɘs/
tear/tɛə/
aeroplane/ˈeə.ɹə.pleɪn/
carer/ˈkɛəɹə(ɹ)/
underwear/ˈʌndəweə/
secretariat/ˌsɛkɹəˈtɛəɹɪət/
proletariat/ˌpɹoʊlɪˈtɛəɹi.ət/
hairy/ˈhɛəɹi/
flair/flɛə/
therein/ˈðeəɹˈɪn/
stair/stɛəɹ/
precarious/pɹəˈkɛəɹi.əs/
sectarian/sɛkˈtɛəɹi.ən/
rarity/ˈɹɛə.ɹə.tɪ/
laird/leə(ɹ)d/
scare/skɛə/
egalitarian/ɪˌɡæl.ɪˈtɛə.ɹi.ən/
airy/ˈɛəɹ.i/
squarely/ˈskwɛə(ɹ).li/
bearer/ˈbɛəɹə(ɹ)/
pear/pɛə/
scary/ˈskeəɹi/
actuarial/æk.tjuˈɛəɹ.i.əl/
despair/dɪˈspeə(ɹ)/
daresay/ˌdɛəˈseɪ/
thereto/ˌðeəˈtuː/
impair/ɪmˈpɛə/
cairn/kɛən/
garish/ˈɡɛəɹɪʃ/
solarium/ˈsɒl.ɛəɹ.i.əm/
/ˈsʌl.ɛəɹ.i.əm/
gregarious/ɡɹɪˈɡɛə.ɹɪ.əs/
bearable/ˈbɛəɹəbəɫ/
prairie/ˈpɹɛəɹi/
lair/lɛə/
barbarian/bɑː(ɹ).ˈbɛə.ɹi.ən/
vicarious/vɪˈkɛəɹi.əs/
despairingly/dɪˈspɛəɹ.ɪŋ.li/
airlift/ˈɛə.lɪft/
variant/ˈvɛəɹi.ənt/
/ˈvæɹi.ənt/
airplane/ˈɛəpleɪn/
disrepair/ˌdɪs.ɹɪˈpɛə(ɹ)/
therefrom/ˌðeəˈfɹɒm/
airmail/ˈɛə.meɪl/
bairn/bɛəɹn/
/bɛəɹn/
wherewithal/ˌwɛə.wɪˈðl/
/ˈwɛə.wɪ.ðɔːl/
sectarianism/sekˈteəɹi.ənɪzəm/
grandparent/ˈɡɹæn(d)pɛəɹənt/
scherzo/ˈskɛətsəʊ/
/ˈskɜːt./
multifarious/ˌmʌl.tɪˈfɛəɹ.i.əs/
debonair/dɛbəˈneə(ɹ)/
scarecrow/ˈskɛə.kɹəʊ/
airless/eə(ɹ).ləs/
mohair/ˈməʊhɛə/
ne’er/nɛə/
disciplinarian/dɪsɪplɪˈnɛəɹɪən/
pare/peə(ɹ)/
heirloom/ˈɛə.luːm/
tearaway/ˈtɛəɹəweɪ/
wherefore/ˈweə(ɹ)ˌfɔː(ɹ)/
nefarious/nɛˈfɛəɹi.əs/
daredevil/ˈdɛədɛvəl/
/ˈdɛədɛvəɫ/
solitaire/ˈsɒlɪˌtɛəɹ/
concierge/ˌkɒn.siˈɛə̯ʒ/
ersatz/ˈɛəzæts/
wearable/ˈweəɹəbl/
faro/ˈfɛəɹəʊ/
urticaria/ˌɜɹ.tɪˈkeə.ɹi.ə/
declarer/dɪˈkleəɹə(ɹ)/
therewith/ðɛəˈwɪθ/
/ðɛəˈwɪð/
libertarian/ˌlɪbəˈtɛəɹjən/
brassiere/ˈbɹæzɪɛə/
compere/ˈkɒmpeə/
ger/ˈɡɛə(ɹ)/
clairvoyant/ˌklɛəˈvɔɪ.ənt/
bugbear/ˈbʌɡ.bɛə(ɹ)/
/bɛː(ɹ)/
caldera/kælˈdɛə.ɹə/
/ˈkɔːl.də.ɹə/
forbear/fɔːˈbɛə/
lothario/loʊˈθɛəɹioʊ/
aerofoil/ˈɛəɹ.əˌfɔɪl/
chary/ˈtʃɛəɹi/
therefor/ðɛəˈfɔː/
airhead/ˈeəː.hɛd/
caries/ˈkeəɹiːz/
grammarian/ɡɹəˈmɛəɹɪən/
pharaonic/ˌfɛəɹeɪˈɒnɪk/
bearskin/ˈbɛə.skɪn/
ber/bɛə/
bareback/ˈbɛəbæk/
barefaced/ˈbeə(ɹ)feɪst/
dolphinarium/dɒl.fɪˈnɛəɹ.i.əm/
parterre/pɑːˈtɛə/
daycare/ˈdeɪkeə(ɹ)/
parentcraft/ˈpɛəɹəntkɹɑːft/
gregariousness/ɡɹɪˈɡɛə.ɹɪ.əs.nes/
savoir-faire/ˌsævwɑːˈfɛə/
millenarianism/mɪlɪˈnɛəɹɪənɪzəm/
ne’er-do-well/ˈnɛə.duˌwɛl/
carious/ˈkɛə.ɹi.əs/
derriere/ˌdɛɹiˈɛə(ɹ)/
/ˈdɛɹiˌɛə(ɹ)/
hairsbreadth/ˈhɛəɹzbɹɛdθ/
whereat/wɛəɹˈæt/
aeronaut/ˈɛəɹəˌnɔːt/
airiness/ˈeə(ɹ)ˌɪi.nəs/
antidisestablishmentarianism/ˌæn.ti.dɪz.ɪs.tæb.lɪʃ.mənˈtɛə.ɹɪə.nɪ.z(ə)m/
fieldfare/ˈfiːldfɛə/
frigidaire/ˌfɹɪdʒɪˈdɛə/
centenarian/ˌsɛn.tɪˈnɛəɹ.i.ən/
duergar/ˈdwɛə.ɡɑː/
/dʊˈɛə.ɡɑː/
nary/ˈnɛəɹi/
necessaire/nɛsɪˈsɛə/
vair/vɛə/
/vɛː/
vapourware/ˈveɪ.pə.wɛə(ɹ)/
cercaria/sɜː(ɹ)ˈkɛəɹɪə/
chare/tʃɛə/
hairshirt/ˈhɛəʃɜːt/
harum-scarum/ˌhɛəɹəmˈskɛəɹəm/
naris/ˈnɛə.ɹɪs/
stemware/ˈstɛm.wɛə(ɹ)/
daywear/ˈdeɪweə(ɹ)/
farer/ˈfɛəɹə(ɹ)/
hydria/ˈhaɪdɹeə/
microwear/ˈmaɪkɹoʊwɛəɹ/
capoeira/kɑːpəˈweəɹə/
caregiving/ˈkeəɡɪvɪŋ/
cnidarian/naɪˈdɛəɹɪən/
necessarium/ˌnɛsɪˈsɛəɹɪəm/
/ˌnɛsɪˈsɑːɹɪəm/
overwear/ˌoʊ.vəɹˈwɛəɹ/
proletarianism/ˌpɹəʊlɪˈtɛəɹɪənɪzəm/
tearsheet/ˈtɛəʃiːt/
aerobridge/ˈɛəɹ.əʊˌbɹɪdʒ/
aeromancy/ˈeə.ɹə.mæn.si/
air gun/ˈeə(ɹ).ɡʌn/
air-con/eə(ɹ)ˈkɒn/
airmobile/ɛəˈməʊbaɪl/
airy fairy/ˈeəɹi feəɹi/
Alghero/alˈɡɛəɹəʊ/
allocher/ˈæləˌkɛə/
antipredestinarian/ˌæntɪpɹiːdɛstɪˈnɛəɹɪən/
anythingarian/ˌɛnɪθɪŋˈɛəɹɪən/
apiarian/eɪpɪˈɛəɹɪən/
Aquarius/əˈkwɛəɹɪəs/
Ares/ˈeəɹiːz/
Arian/ˈɛəɹi.ən/
Arianism/ˈɛəɹɪənɪzəm/
Aries/ˈɛəɹiːz/
Arius/ˈɛəɹi.əs/
Aryan/ˈɛəɹi.ən/
/ˈɛəɹjən/
/ˈɑɹi.ən/
/ˈɑɹjən/
au pair/əʊ ˈpɛə/
Aufklärung/ˈaʊfklɛəɹʊŋ/
away with the fairies/əˈweɪ wɪð ðə ˈfɛəɹɪːz/
bachelor’s fare/ˈbætʃələs ˈfɛə(ɹ)/
banderillero/ˌbændəɹiːˈjeəɹəʊ/
bandolero/ˌbændəˈleəɹəʊ/
barbarious/bɑː(ɹ)ˈbeəɹɪəs/
barebow/ˈbɛəbəʊ/
barège/bæɹˈeəʒ/
Baudelairean/ˌbəʊd(ə)ˈlɛəɹɪ.ən/
Bavaria/bəˈveəɹɪə/
Bavarian/bəˈvɛəɹɪən/
bearberry/ˈbɛəbɛɹi/
beardom/ˈbɛədəm/
Bulgaria/bʌlˈɡɛə.ɹi.ə/
Cairns/kɛənz/
Carey/ˈkɛəɹi/
Castle Cary/ˌkɑːsəl ˈkɛəɹi/
chairness/ˈt͡ʃɛə(ɹ)nəs/
Charon/ˈkɛəɹɒn/
chemin de fer/ʃəˌmæ̃ də ˈfɛə/
combustionary/kəmˈbʌstʃəˌnɛəɹi/
Dáil Éireann/dɔɪ̯l ˈɛə̯ɹən/
dea ex machina/deəɛksˈmæʃɪnə/
deaerate/diːˈeəɹeɪt/
deaerated/diːˈeəɹeɪtəd/
deaeration/diːeəˈɹeɪʃən/
declaredly/dɪˈklɛəɹədli/
declaredness/dɪˈklɛədnəs/
declarement/dɪˈklɛəmənt/
Delaware/ˈdɛləweə(ɹ)/
Demerara/dɛməˈɹeəɹə/
denary/dɪˈneəɹi/
dero/ˈdɛəɹ.əʊ/
derrière/ˌdɛɹiˈɛə(ɹ)/
diastereoselectivity/ˌdaɪəstɛəɹioʊsəlɛkˈtɪvɪti/
drop bear/dɹɒp bɛə(ɹ)/
/dɹɒp bɛː(ɹ)/
Eire/ˈɛəɹə/
eirs/ɛəɹz/
encierro/ˌɛnsɪˈɛəɹəʊ/
Erdoğan/ˈɛəɹdoʊˌɑːn/
erelong/ɛəˈlɒŋ/
/ɛːˈlɒŋ/
ethnosectarian/ɛθnə(ʊ)sɛkˈtɛəɹɪən/
fair dos/ˌfɛə(ɹ)ˈduːz/
fairy snuff/ˌfɛəɹɪˈsnʌf/
Fareham/ˈfɛəɹəm/
Faroe Islands/ˈfeəɹəʊ/
Faroese/ˌfɛəɹəuˈiːz/
Faroish/ˈfɛəɹəuɪʃ/
fayre/fɛə(ɹ)/
féerie/ˈfɛəɹi/
/ˈfeɪəɹi/
Finnair/fɪ.nɛə(ɹ)/
fumarium/fjuːˈmɛəɹɪəm/
Gergesene/ˈɡɛəɡəsiːn/
Gibraltarian/dʒɪ.bɹɔːlˈtɛəɹ.i.ən/
Gilbert’s syndrome/ʒiːlˈbɛər/
glair/ɡlɛə(ɹ)/
goathair/ˈɡəʊtˌhɛə/
heirdom/ˈɛəɹdəm/
hello there/həˈləʊ̯ ðɛə(ɹ)/
/hɛˈləʊ̯ ðɛː(ɹ)/
Herzegovina/ˌhɛəɹtsɨˈɡoʊvɨnə/
/ˌhɜɹtsəɡoʊˈviːnə/
Hungarian/hʌŋˈɡɛə.ɹi.ən/
ice bear/aɪsˌbɛəɹ/
infare/ˈɪnfɛə/
I²C/ˈaɪ ˈskwɛə(ɹ)d ˈsiː/
Khmer/kəˈmɛə(ɹ)/
Khmer Rouge/ˈkmɛəɹ ˈɹuːʒ/
/kəˈmɛəɹ ˈɹuːʒ/
lactucarium/læktjuːˈkɛəɹɪəm/
laissez faire/ˈlæs.eɪ ˌfeə(ɹ)/
/ˈleɪ.seɪ ˌfeə(ɹ)/
lapsarian/læpˈsɛəɹɪən/
lares and penates/ˌlɛəɹiːz ənd pɪˈnɑːtiːz/
mair/mɛə/
malware/ˈmæl.weə(ɹ)/
Mary/ˈmɛəɹɪ/
Maryland/ˈmɛəɹilænd/
Ménière’s disease/ˈmɛn.i.ɛə(ɹ)z/
/mɛnˈjɛə(ɹ)z/
merguez/mɛə.ˈɡɛz/
metacercaria/ˌmɛtəsɜː(ɹ)ˈkɛəɹɪə/
Mexican hairless/ˈmɛks.ɪ.kən ˈhɛə.ləs/
mountain bearberry/ˈmaʊn.tɪn ˈbɛəbɛɹi/
ne’ertheless/ˌnɛəðəˈlɛs/
Nehru jacket/ˈnɛə.ɹuː ˈdʒæk.ɪt/
Nigerien/niːˈʒɛəɹi.ən/
nihilarian/naɪˈhɪ.leəɹ.i.ən/
Nihilarian/naɪˈhɪ.leəɹ.i.ən/
ObamaCare/oʊˈbɑ məˌkɛəɹ/
oh yeah/oʊ˥˩ jɛə˨˩/
Ontario/ˌɑnˈtɛə.ɹi.oʊ/
pandeiro/pænˈdɛəɹəʊ/
père/pɛə(ɹ)/
periplasm/ˈpɛəɹiˌplæzm/
pescetarian/ˌpɛskɪˈtɛəɹi.ən/
/ˌpɛsɪˈtɛəɹi.ən/
polyzoarium/pɒliˈzəʊˌeəɹi.ʊm/
postlapsarian/ˌpəʊstlæpˈsɛəɹɪən/
powersharing/ˈpaʊəʃɛəɹɪŋ/
preprepare/ˌpɹiːpɹɪˈpɛə/
ribspare/ˈɹɪbspɛə(ɹ)/
Rotarian/ɹəʊˈtɛəɹ.i.ən/
ruse de guerre/ˌruːz.dəˌɡɛə/
/lang=fr/
Sagittarius/sædʒɪˈtɛəɹɪəs/
Sarah/ˈsɛəɹə/
/ˈsɑɹə/
scamware/ˈskæm.weə(ɹ)/
scherenschnitte/ˈʃɛəɹənˌʃnɪtə/
serrefine/sɛəɹ.ˈfiːn/
shovelware/ˈʃʌvəlwɛə(ɹ)/
shy bairns get nowt/ʃaɪ bɛəns ɡɛt naʊt/
son et lumière/ˈsɒn eɪ ˈluːmɪˌɛə/
sonero/səˈnɛəɹəʊ/
South Carolina/ˌsaʊθ keəɹəˈlaɪnə/
sparerib/ˌspɛəˈɹɪb/
starey/stɛəɹi/
stary/stɛə.ɹɨ/
Stradivarius/ˌstɹadɪˈvɛəɹɪ.əs/
temerarious/ˌtɛməˈɹɛəɹi.əs/
their/ðɛə(ɹ)/
/ðɛː(ɹ)/
thereatop/ˌðɛəɹəˈtɒp/
therebehind/ˌðɛəbɪˈhaɪnd/
thereinto/ðɛəɹɪnˈtuː/
/ðɛəˈɹɪntuː/
there’re/ˈðɛəɹˌə(ɹ)/
Theron/ˈθɛəɹən/
they’re/ðɛə(ɹ)/
/ðɛː(ɹ)/
thin air/θɪ.nɛə(ɹ)/
Tocharian/təuˈkɛəɹi.ən/
/təuˈkɑːɹi.ən/
tooth fairy/tuːθ ˈfɛəɹɪ/
torcularious/ˌtɔːkjuːˈlɛəɹɪəs/
Trafalgar Square/tɹəˈfæl.ɡə(ɹ) ˈskwɛə(ɹ)/
treenware/ˈtɹiːnwɛə(ɹ)/
TrumpCare/tɹʌmpˌkɛəɹ/
ubiquarian/ˌjuː.bɪˈkwɛə.ɹɪən/
Valles Marineris/ˈvælɪs ˌmɛəɹɪˈnɛɹɪs/
vaporware/ˈveɪ.pə.wɛə(ɹ)/
varia lectio/ˈvɛəɹɪəˈlɛktɪəʊ/
variac/ˈvɛəɹiˌæk/
various/ˈvɛəɹi.əs/
Versailles/vɛəˈsaɪ/
vulgarian/vʌlˈɡɛəɹi.ən/
ware/wɛə(ɹ)/
Wareham/ˈwɛəɹəm/
wear and tear/ˈwɛəɹənˈtɛəɹ/
were-/weə(ɹ)/
werebear/ˈwɪəːbɛə(ɹ)/
/ˈwɛəbɛə(ɹ)/
whene’er/wɛnˈɛə(ɹ)/
wherethan/ʍɛəˈðæn/
whichsoe’er/ˌwɪtʃsəʊˈɛə/
Wimbleware/ˈwɪm.bl̩ˌweə(ɹ)/
your mileage may vary/jə ˈmaɪlədʒ meɪ ˈvɛəɹi/