Pronunciation – the long vowel sound /i:/

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

/iː/ is a long vowel sound. 
Make your mouth wide, like a smile /iː/
Your tongue touches the sides of your teeth /iː/. 
It’s pronounced /iː/…/iː/

Sheep /ʃiːp /
See /siː/
Bean /biːn/
Eat /iːt/
Key /kiː/
Agree /əˈɡriː/
Complete /kəmˈpliːt/
Receive /rɪˈsiːv/
Believe /bɪˈliːv/
Vietnamese /vjetnəˈmiːz/

Peter’s in the team. 
/ˈpiːtərz in ðə ti:m/ 
Can you see the sea?
/kæn ju siː ðə siː/
A piece of pizza, please. 
/ə piːs əv ˈpiːtsə pliːz/
She received her teaching degree. 
/ʃiː rɪˈsiːvt hər tiːtʃɪŋ dɪˈɡriː/
There are only three people in the museum. 
/ðer ər ˈəʊnli θriːˈpiːpl ɪn ðə mjuˈziːəm/

Cách phát âm: lưỡi đưa hướng lên trên và ra phía trước,khoảng cách môi trên và dưới hẹp, mở rộng miệng sang 2 bên. Khi phát âm âm này, miệng hơi bè một chút, giống như đang mỉm cười vậy.

Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next