Pronunciation – The short vowel sound /ɪ/

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

/ɪ/ is a short vowel sound. 
Make your mouth a bit less wide than for /i:/.
Your tongue is a bit further back in your mouth than for /i:/.
It’s pronounced /ɪ/…/ɪ/

Bin /bɪn/
Fish /fɪʃ/
Him /hɪm/
Gym /gɪm/
Six /sɪks/
Begin /bɪˈɡɪn/
Minute /ˈmɪnɪt/
Dinner /ˈdɪnər/
Chicken /ˈtʃɪkɪn/
Fifty /ˈfɪfti/

Miss Smith is thin. 
/mɪs smɪθ ɪz θɪn/ 
Jim is in the picture. 
/dʒɪm ɪz ɪn ðə ˈpɪktʃər/
Bring chicken for dinner. 
/brɪŋ ˈtʃɪkɪn fər ˈdɪnər/
Listen to this ridiculous list. 
/ˈlɪsn tə ðɪs rɪˈdɪkjələs lɪst/
The pretty women are busy in the gym. 
/ðə ˈprɪti ˈwɪmɪn ər ˈbɪzi ɪn ðə gɪm/

So sánh với cách phát âm /i:/

Khi phát âm âm /ɪ/ ngắn, vị trí lưỡi thấp hơn, khoảng cách môi trên-dưới rộng hơn và miệng mở rộng 2 bên nhưng hẹp hơn một chút so với âm /i:/ dài

Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next